جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
مجازات ها

تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخرخدمت در هنگام بازنشستگي‌، حقوق گروه جديد (پس از تنزل ‌يك تا دو گروه‌) ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. 

تبصره 2 ـ كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند)كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دايم‌، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي‌شوند و نيز حقوق و مزاياي ‌مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به‌ بازنشستگي‌، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده ‌نشده‌، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه درگذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده‌اند، قابل پرداخت است‌. 

تبصره 3 ـ هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هريك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به ‌تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي‌اسلامي است‌، نيست‌.

تبصره 4 ـ هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به‌كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات‌، در مورد هرپرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال‌ خواهند نمود.

ماده 10

 فقط مجازاتهاي بندهاي د، هـ ، ح، ط، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيات هاي تجديد نظر هستند.


                                                              2 1