جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
تخلفات اداری

17- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.

18-  تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي که حق دریافت آن را دارند.                    

19-  تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.

20- رعايت نكردن حجاب اسلامي.

21- رعايت نكردن شوؤن و شعاير اسلامي.

22- اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.

23- استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.

24- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.

25- هر نوع استفاده غير مجاز از شوؤن يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.

26- جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.

27- دست بردن در سوالات،‌ اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني،‌ افشاي سوالات امتحاني يا تعويض آنها.

28- دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط.

29- غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي.

30- سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري.

31-  توقيف، اختفاء بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.


                                                                                 3 2 1