جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل پنجم        

ساير مقررات‌

ماده 42

هيأتهاي بدوي و تجديدنظر مكلفند هر ماه يك بار،گزارشي از فعاليتهاي خود را كه داراي تعداد آراي صادرشده وپرونده‌هاي تحت رسيدگي و موضوعهاي طرح شده است‌،همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به نماينده موضوع ماده‌(34) اين آيين‌نامه در دستگاه متبوع ارايه دهند. هيأتهاي بدوي‌و تجديدنظرمستقردرهراستان‌موظفند يك نسخه از گزارش يادشده را براي اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند.

ماده 43

برقراري مقرري ياد شده در ماده (11) قانون‌، مستلزم‌تقاضاي كارمند و در غياب يا فوت او، مستلزم تقاضاي وراث‌قانوني وي است كه پس از بررسي و با تشخيص و تأييد هيأت‌تجديدنظر مربوط انجام مي‌پذيرد. ملاك (15) سال سابقه و(50) سال سن مربوط به زمان صدور رأي است‌.

تبصره 1 ـ هيأت تجديد نظر هر سال يكبار، وضع معيشت‌خانواده اين قبيل افراد را بررسي كرده و باتوجه به نتايج‌بررسي‌، نسبت به قطع ياكاهش يا افزايش مقرري يادشده‌، بارعايت حداكثر مقرر تصميم مقتضي را اتخاذ كرده و گزارش آن‌را به هيأت عالي نظارت ارسال مي‌كند.

تبصره 2 ـ مقررات مربوط به برقراري حقوق وظيفه در موردوراث‌، در مورد افراد خانواده كارمند منفصل نيز بايد رعايت‌شود.

ماده 44

اعضاي هيأت عالي نظارت‌، هيأتهاي رسيدگي به‌تخلفات اداري‌، نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه و كاركنان دفترهاي آنها ودفتر هماهنگي بازرسي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري‌، اعضاي گروه‌هاي تحقيق و بازرسهاي هيأت عالي نظارت در مدتي كه در مشاغل ياد شده‌انجام وظيفه مي‌كنند از فوق العاده شغل اضافي علاوه برفوق العاده شغل استحقاقي تا پنجاه درصد برخوردارمي‌شوندكه در هر حال ميزان فوق العاده شغل افراد ياد شده از (150%)تجاوز نمي‌كند. تبصره ـ ميزان فوق العاده مزبور باتوجه به حجم وظايف و مسؤوليتهاي محول شده با پيشنهاد شوراي حقوق و دستمزد و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

            

                                                         14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1