جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 37

«هيأت عالي نظارت‌» ـ موضوع ماده (22) قانون ـمركب از سه نفر از نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه‌بهپيشنهاد دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور وتصويب هيأت وزيران و يك نماينده از قوه قضاييه بهرياست‌دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل‌مي‌شود. تبصره ـ آيين‌نامه مربوط به چگونگي كار هيأت عالي نظارت به‌تصويب هيأت ياد شده مي‌رسد.

ماده 38

هيأتهاي موضوع قانون و كليه دستگاههاي اجرايي‌كشور مكلفند با هيأت عالي نظارت‌، هماهنگي و همكاريهاي‌لازم را معمول دارند و مدارك لازم را در اختيار هيأت يادشده‌قرار دهند.

ماده 39            

كليه هيأتهاي رسيدگي كننده مكلفند جهت صدور آرااز فرمهاي مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارت برامر رسيدگي به تخلفات اداري (دبيرخانه هيأت عالي نظارت‌)تهيه و ابلاغ مي‌شود استفاده كنند.

ماده 40

در صورت انحلال هيأتي توسط هيأت عالي نظارت‌،مراتب به اطلاع بالاترين مقام دستگاه مربوط مي‌رسد و مقام‌مزبور موظف است حداكثر ظرف (30) روز نسبت به تشكيل‌هيأت جديد اقدام و پرونده‌هاي مربوط را جهت رسيدگي به‌آن هيأت ارجاع كند.

ماده 41

براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأتهاي‌موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون‌، هيأت عالي نظارت‌حسب مورد يكي از هيأتهاي موجود را تعيين كرده و پرونده‌موردنظر را به آن هيأت ارجاع مي‌كند و هيأت تعيين شده‌مكلف به رسيدگي است‌.

     

                                                           14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1