جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

8 ـ بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأتها در وزارتخانه ياسازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار اين فعاليتهادرسالم‌سازي محيط اداره‌هاي تابع و ارسال آن براي وزير يابالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارت درفاصله‌هاي شش‌ماهه و يكساله‌.

9 ـ دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت‌ايجاد شعبه يا شعبه‌هايي از هيأتها در مركز يا استانها يا تعطيل‌كار بعضي ازشعبه‌ها با توجه به حجم نيروي انساني واحدهاي‌مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابع و وابسته‌.

10ـ حضور مستقيم در جلسه‌هاي نمايندگان موضوع ماده‌(34) اين آيين‌نامه‌، جهت اطلاع از آخرين نقطه‌نظرها و تأمين‌هماهنگي هر چه بيشتر در كار هيأتهاي مربوط‌.

11 ـ ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماسها درمركز، به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور.

تبصره ـ براي انجام وظايف يادشده در اين ماده‌، دفتري باعنوان «دفتر هماهنگي هيأتها» در هر يك از دستگاههاي‌مندرج در تبصره (1)ماده (2) اين آيين‌نامه زير نظر نماينده‌موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه ايجادمي‌شود.

ماده 36

كليه هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهاي‌وابسته به دستگاههاي مربوط مكلفند با نماينده موضوع

ماده‌(34) دستگاههاي متبوع‌، همكاريهاي لازم را معمول دارند.

           

                                                          14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1