يکشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 35

وظايف‌، اختيارات و مسووليتهاي هر يك از نمايندگان‌موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه به شرح زير است‌:

1ـ برگزاري جلسه‌هاي هماهنگي بين هيأتهاي وزارتخانه ياسازمان متبوع در فاصله‌هاي زماني مناسب‌.

2ـ بازرسي از چگونگي كار هيأتهاي مربوط در تهران وشهرستانها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام‌دستگاه متبوع‌، به ويژه در مواردي كه گزارشي از كم‌كاري وغرض‌ورزي آنها دريافت مي‌كنند و ارسال يك نسخه از آن به‌هيأت عالي نظارت‌.

3 ـ نظارت بر فعاليت هيأتها در تهران و شهرستانها و راهنمايي‌و هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هر چهصحيح ترقانون‌.

4ـ بررسي صلاحيت اعضاي هيأتها و گروههاي تحقيق وارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صلاحيت به وزيریابالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت عالي نظارت‌.

5 ـ ارايه نقطه‌نظرها و پيشنهادهاي هيأتها به مراجع ذي ربط‌براي رفع اشكالها و بهبود فعاليت هيأتها.

6ـ تهيه گزارشهاي ماهانه از كار هيأتهاي مربوط و ارسال آنها به‌هيأت عالي نظارت‌، همراه با يك نسخه از كليه آراي صادرشده به منظور: الف ـ جمع‌بندي و تهيه گزارشهاي دوره‌اي لازم براي اطلاع‌مسئولان ذیربط.

ب ـ تجزيه و تحليل كار هيأتها از نظر كيفي و كمي در خصوص‌آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون بر اصلاح بافت‌نيروي انساني دستگاههاي اجرايي‌.

ج ـ بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأتها در موارد لزوم‌.

7 ـ انجام پي‌گيري لازم براي رفع مشكلات و نيازهاي مربوط به‌تأمين نيروي انساني و تداركاتي هيأتها براي تسهيل در كار آنها.

                                       

                                                          14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1