جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 32

هيأتهاي بدوي وتجديدنظر مكلفند در سريعترين‌زمان ممكن به پرونده‌هايي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي‌گذشته و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدوررأي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوانعدالت اداري ياهيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند. رسيدگي به اين‌پرونده‌ها در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق پاكسازي يابازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به‌جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت‌عالي نظارت نقض شده‌اند به عهده هيأت تجديدنظر است‌.درمواردي كه توسط هيأتهاي سابق رأي لازم صادر نشده باشد،اين رسيدگي بر عهده هيأت بدوي است‌. چنانچه درخصوص‌تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين ماده‌بين هيأتهاي بدوي و تجديد نظر اختلاف نظر باشد، حل‌اختلاف با هيأت عالي نظارت موضوع ماده 37 اين آيين‌نامه‌است‌.

ماده 33

هيأتهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع‌رسيدگي به اتهامهاي مديران‌، قبلاً مراتب را به اطلاع نماينده‌موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه برسانند، مرجع رسيدگي به‌اين قبيل پرونده‌ها به پيشنهاد نماينده موضوع ماده (34) اين‌آيين‌نامه و تأييد بالاترين مقام دستگاههاي ياد شده در تبصره‌(1) ماده (2) اين آيين‌نامه‌، هيأت بدوي استان مربوط ياهيأتهاي متشكل در مركز دستگاه است‌.

فصل چهارم      

هماهنگي و نظارت‌

ماده 34

براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأتها، هر يك ازوزيران و بالاترين مقامهاي دستگاههاي يادشده در تبصره (1)ماده (2) اين آيين‌نامه يكنفر را به عنوان نماينده خود كه به طورمستقيم زيرنظر آنان فعاليت مي‌كند براي هماهنگي هيأتهاي آن‌دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشورمعرفي مي‌كنند.

                                               

                                                          14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1