جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 27

كليه هيأتها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده‌،مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح‌كنند.

ماده 28

در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالتهاي‌استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي هيأت دربارة وي‌ممكن نباشد، مراتب به هيأت عالي گزارش شده و رأي صادرشده نيز به محض حصول امكان اجرا مي‌شود.

ماده 29

هيأتها در موارد لزوم مي‌توانند در ارتباط با اتهامهاي‌وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام نظركنند و مراجع ياد شده مكلفند حداكثر ظرف (30) روز به‌استعلام هيأتها پاسخ دهند. تبصره ـ هيأتها مكلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات‌استعلام نظر كنند و وزارت ياد شده موظف است ظرف (10)روز به استعلام هيأتها پاسخ دهد.

ماده 30

بلا تكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح‌پرونده اتهامي آنان در هيأتها يا صدور آراي غير قطعي (قابل‌تجديدنظر) از سوي هيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي‌قطعي هيأتها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي‌نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد.

ماده 31

فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي‌مي‌شود و در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي‌بندهاي «ج‌»، «د» و «ز» ماده(9) قانون فوت شود اعمال‌مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند اززمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌شود. حكم‌اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير مواردنيست‌. تبصره ـ در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده(17) قانون‌اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل ازرسيدگي توسط هيأت تجديدنظر فوت كند، آثار حكم اخراج‌زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌شود.

                                    

                                                          14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1