جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 14

گروههاي تحقيق فقط درباره كارمندي مي‌توانند تحقيق ‌كنند كه از طرف هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر بررسي وضعآنهابه اين گروههاارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها درحدودي انجام مي‌گيرد كه هيأتها معين مي‌كنند.

 تبصره

1 ـ هرگاه عضو گروه تحقيق‌، قرابت نسبي يا سببي تادرجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد يا در دعواي طرح شده ذي نفع باشد، يا بامتهم دعواي حقوقي و جزايي داشته ‌باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد. تبصره

2 ـ استفاده نكردن از گروه تحقيق‌، مانع رسيدگي هيأت‌ به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نيست‌.

ماده 15

هيأتهاي بدوي و تجديدنظر در صورت شكايت يااعلام اشخاص‌، مديران‌، سرپرستان اداري يا بازرس‌هاي ‌هيأت‌ عالي نظارت‌، شروع به رسيدگي مي‌كنند.

ماده 16            

كليه كارمندان‌، مسؤولان مربوط و رؤساي كارمند متهم ‌به ارتكاب تخلف‌، مكلفند همكاري‌هاي لازم را با هيأتها به‌عمل آورده ومدارك‌، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت ‌تعيين شده از طرف هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورداسناد طبقه‌بندي شده‌،رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي‌است‌. تبصره ـ در مواردي كه پرونده متهم در هيأتها تحت رسيدگي‌است‌، هرگونه تصميم‌گيري نسبت به حالت استخدامي وي‌، منوط به كسب نظر از بالاترين مقام دستگاه يا نماينده وي ‌است‌.

ماده 17

هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس ازانجام بررسي‌هاي لازم‌، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمندابلاغ و پس از آن ده روز مهلت براي دفاع كارمند منظور كنند.اين هيأتها در صورت تقاضاي كارمند، مدارك لازم را در اختيار وي قرار مي‌دهند.

                                         

                                                        14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1