جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 7

هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر موظفند بلا فاصله پس ازتشكيل‌، آغاز كار خود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني از طريق‌واحد مربوط به اطلاع كارمندان خود برسانند.

ماده 8

رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مأمور توسط‌هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر دستگاه متبوع كارمند صورت‌مي‌گيرد ودستگاه محل مأموريت مكلف به اجراي آن است‌.در صورتي كه دستگاه محل مأموريت از اجراي رأي امتناع‌ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه يادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم مي‌تواند رأساًنسبت به لغو حكم مأموريت اقدام كند و رأي صادرشده را به‌اجرا درآورد.

تبصره 1 ـ رسيدگي به تخلفاتي كه در محل مأموريت مستخدم‌واقع شده برعهده هيأتهاي محل مأموريت است‌، ولي درصورتي كه رأي صادر شده با اشكال اجرايي در دستگاه محل‌مأموريت كارمند مواجه شود (مانند اخراج‌) نظر هيأت عالي‌نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه‌لازم الاتباع است‌.

تبصره 2 ـ هيأتهاي بدوي و تجديدنظر در صورت لزوم‌، ازهيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل‌مدارك و تحقيقات لازم كمك مي‌گيرند. وزارتخانه يا سازمان‌متبوع كارمند نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلي‌كارمند و لزوم تعقيب وي‌،مدارك اتهام و نتيجه بررسيهاي خودرا به وزارتخانه يا سازمان محل مأموريت اعلام كند.

تبصره 3 ـ رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت‌، مأمور درشركتهاي تعاوني دستگاههاي اجرايي يا دستگاههاييکه‌مشمول قانون نيستند بر عهده هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظردستگاه متبوع آنان است‌.

                                        

                                                                    14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1