جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری
و جانبازان انقلاب اسلامي‌، بنيادمسكن انقلاب اسلامي‌، جمعيت هلال احمر، كميته امداد امام‌خميني‌، سازمان تأمين اجتماعي‌، جهاددانشگاهي‌، نهضت‌سواد آموزي‌، كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران‌،سازمان پزشک قانونی کشور و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.

تبصره 2 ـ دستگاههاي موضوع اين ماده و تبصرة يك آن‌، درصورت لزوم مي‌توانند در مركز خود هيأتهاي متعدّدتجديدنظر داشته باشند.

ماده 3

انتصاب هر يك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأت‌هاي‌بدوي و تجديد نظر با امضاي شخص وزير يا بالاترين مقام‌دستگاه‌هاي موضوع تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه و بارعايت شرايط مقرر در ماده (6) قانون صورت می گیرد

ماده 4

هر يك از دستگاه‌هاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2)اين آيين‌نامه در صورت داشتن واحد سازماني درمراکز استان ها ، می توانند نسبت به تشکیل هیأت های بدوی در این مراکز اقدام کنند.

ماده5 

رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تازماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي‌تشكيل نداده‌است‌پس‌ازكسب‌نظر وزير يا بالاترين مقام اجرايي‌دستگاه متبوع‌، با هيأت بدوي متشكل در استان ديگر است‌. تبصره ـ رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان‌شهرداري‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشكيل هیأت بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط است.

ماده 6

هر يك از هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل‌،از بين خود يك نفر رييس‌، يك نفر نايب رييس و يك نفر دبيرجهت تنظيم صورتجلسه‌ها ومكاتبه‌هاي خود انتخاب و تعيين‌مي‌كنند. تبصره ـ مكاتبه‌هاي هيأت با امضاي رييس و در غياب وي باامضاي نايب رييس معتبر است.‌


                                                           14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1