جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 45

هيأتها موظفند اسامي و مشخصات اعضاي اصلي وعلي‌البدل و تغييرات آنها را همواره از طريق نمايندگان موضوع‌ماده (34) اين آيين‌نامه به هيأت عالي نظارت اعلام كنند.

ماده 46

اداره‌هاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام‌كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي‌،بازخريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي مي‌شوند، به‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند.

ماده 47

اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 25227/ت‌275هـ مورخ 16/7/1373 مي‌شود.

معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي‌

     

                                                         14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1