شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 23

آراي صادر شده توسط هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظرو احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون‌، به طور مستقيم وبلافاصله به اداره‌هاكارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي‌ذي ربط ارسال مي‌شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثرظرف (30) روز از تاريخ صدور رأي‌، آرا و احكام صادر شده‌را به كارمندان مربوط ابلاغ كرده و مداركآن را جهت درج درپرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل دهند. در صورت‌سهل‌انگاري مسؤولان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ‌آرا و احكام صادر شده به متهم‌، با آنان طبق قانون رفتارمي‌شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي‌آراي هيأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار مي‌شود.

ماده 24

هيأتهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آرا،همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زيرآراي خود درج كنند.

ماده 25

درخواست تجديدنظر نسبت به آراي هيأتهاي بدوي‌بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف (30)روز از تاريخ ابلاغ رأي‌،بازبان فارسي و ذكر دلايل به طوركتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود. ملاك‌دريافت به موقع درخواست‌،تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني‌مربوط است‌. تبصره ـ درخواست تجديد نظر نسبت به احكام اخراج موضوع‌ماده (17) قانون مطابق تبصره (1)ماده ياد شده انجام مي‌شود.

 ماده 26

اداره‌هاي كارگزيني دستگاهها مكلفند درخواست‌اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن‌،براي رسيدگي به هيأت تجديدنظر مربوط ارسال كنند، و درمواردي كه راي هيأت بدوي قابل تجديدنظرباشد ولي متهم‌ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر نكندرأي صادر شده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجراكنند.

                                                    

                                                          14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1