يکشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 18

متهم مي‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت ‌تعيين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع ‌از خود دارد به هيأت تسليم كند، در غير اين صورت هيأت‌ مي‌تواند به موارد اتهام رسيدگي‌، و رأي لازم را صادر كند. تبصره ـ كارمند متهم مي‌تواند به منظور ارايه مدارك دفاعي‌خود از هيأت مربوط‌، تقاضاي تمديد مهلتکند. در اين مورد،اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است و در هرحال مدت تمديداز (5) روز نبايد تجاوز كند

فصل سوم         

چگونگي رسيدگي به تخلفات‌

ماده 19

رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل ‌پرونده صورت مي‌گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم راضروري تشخيص دهد، درجلسه حضور مي‌يابد. تبصره ـ در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري‌،هيأت موظف است يكبار وي را براي حضور درجلسه دعوت ‌كند.

ماده 20

تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات‌ مندرج در قانون‌، برعهده هيأتهاي رسيدگي كننده است‌.

ماده 21

هيأت پس از اتمام رسيدگي وملاحظه اسناد و مدارك‌موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و موارديازجمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي‌) به دولت يااشخاص حقيقي يا حقوقي‌، آثار سوء اجتماعي و اداري‌،موقعيت و سوابق كارمند، و وجوديا فقدان سوء نيت وي‌،اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم مي‌كند. رأي هيأتها بايدمستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده وحاوي‌تخلفات منتسب به متهم‌، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي‌رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد.

ماده 22

جلسه‌هاي هيأتها با شركت سه نفر از اعضا رسميت‌مي‌يابدوآراي‌آنهابانظرموافق‌حداقل‌دونفراز اعضا، معتبر است.

               

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1