شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 9  

در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاههاي مختلفي‌كه در آنها اشتغال داشته است‌، آخرين دستگاهي كه كارمند به‌آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وي‌)، صالح براي‌رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادرشده‌در خصوص وي است و مي‌تواند به نحو مقتضي براي تكميل‌مدارك و تحقيقات لازم از دستگاه‌هاي قبلي كمك بگيرد. تبصره ـ دستگاه‌هاي قبلي و هيأتهاي آنها مكلفندهمكاري‌هاي ‌لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمولدارند.

ماده 10

انجام وظيفه در هيأتها با حفظ سمت و پست سازماني ‌صورت مي‌گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاههاي مشمول قانون تعداد كافي پست سازماني باتغيير عنوان پستهاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأتهاي ‌رسيدگي به تخلفات اداري بارعايت مقررات مربوط پيش‌بيني ‌مي‌شود.

ماده 11

هيأت‌ها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط‌ تشكيل دهند و در صورت نياز مي‌توانند انجام امور دفتري‌ خود را به كارگزيني دستگاه مربوط ارجاع كنند. نامه‌هاي ‌محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيارآنان گذاشته شود. تبصره ـ مسؤولين دستگاهها مكلفند امكانات و نيروي انساني‌ مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين كنند.

فصل دوم         

شروع به رسيدگي‌

ماده 12

گروه تحقيق موضوع ماده (5) قانون‌، متشكل از سه‌عضو است كه از بين افراد متأهل‌، متعهد، عامل به احكام‌اسلام‌، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه وداراي حداقل (25) سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم‌ رييس هيأت انتخاب مي‌شوند.كارمند بودن دو عضو از سه‌عضو ياد شده الزامي است‌.

ماده 13

هيأتهاي بدوي و تجديدنظر يك دستگاه مي‌توانند ازيك گروه تحقيق استفاده كنند، مشروط بر اين كه براي تحقيق‌در مرحله تجديدنظردر خصوص يك پرونده از همان گروه‌ تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده‌ نشود.       

                                                         14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1