کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

(رئیس شورای راهبردی شبکه همکار تهران )

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهد

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی البرز

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  علوم بهزیستی و توانبخشی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  آزاد اسلامی

بزرگراه شهيد همت بين بزرگراه شيخ فضل الله و چمران دانشگاه علوم پزشكي ايران ستاد مرکزی طبقه پنجم اتاق 519-------86702558