قوانین و مقررات

1- متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری ( نام فایل : CSML.pdf )
2- قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ( نام فایل : AHSL.pdf )
3- مجموعه دستورالعملهای برنامه تحول نظام سلامت ( نام فایل : HSR.pdf )

   دانلود : CSML.pdf           حجم فایل 572 KB
   دانلود : AHSL.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود : HSR.pdf           حجم فایل 1824 KB