درباره ما
سرپرست  : جناب آقای دکتر علی اکبر جعفریان
                
استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران


شرح وظایف مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات :

   دانلود : Functions.pdf           حجم فایل 48 KB