مدیریت بازرسی
اولين جلسه حوزه بازرسی بسيج با نماينده های بازرسی پايگاه های بسيج حوزه مقاومت بسيج تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ايران