پست الکترونیک حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران

dean_office@iums.ac.ir


مدیر پایگاه اطلاع رسانی حوزه ریاست
مهندس محمدامین ناهیدی
nahidi.ma@iums.ac.ir


ارتباط با حوزه ریاست