دكتر سیدجواد حاجی میراسماعیل رئیس دانشگاه

دكتر مسعود ناصری پور

رئیس دانشکده پزشکی
دكتر حسین مبارکی 
معاون توسعه مديريت و برنامه ريزی منابع
دكتر کامران سلطانی عربشاهی
معاون آموزش
دكتر احمد جنيدی جعفری معاون بهداشتی
دكترسید علی جواد موسوی معاون تحقیقات و فناوری
دكتررضا پایدار
معاون درمان
دكتر مهران ولائی معاون غذا و دارو
آقای فریدون  محمودی
مدیر دفتر ریاست
دكتر محمدصادق قاسمی معاون بین الملل
دکتر فربد عبادی فرد آذر
معاون دانشجویی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر عیسوی   رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
هیئت رئیسه