دوشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٦
منو اصلی
پایان نامه های کارشناسی ارشد
 بررسی نظرات دانشجویان پرستاری از مهارتهای تدریس بالینی مربیان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391
 بررسی ارتباط سبک های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان غیرحضوری (مجازی) کارشناسی ارشد آموزش پزشکی با استفاده از ابزار وارک (VARK) در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه سبک های شنیداری(LSP-R) در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درسال92
 بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توابخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال تحصیلی 1392-1391
 مقایسه تأثیر دو روش تدریس فوریت های مامایی براساس یادگیری مبتنی بر تیم (TBL ) و سخنرانی کلاسیک بر دانش و نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1392
 بررسی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو براساس الگوی ارتباطی اثربخش از دیدگاه دانشجویان مقطع علوم پایه، دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 طراحی ابزار استاندارد جهت ارزیابی مهارتهای ارتباطی دانشجویان رشته های توانبخشی براساس مدل کارخف
 نیاز سنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در شهرستان سمنان در زمینه نظام کشوری مراقبت از سل در سال 91
 طراحی ابزار پایا و روا به منظور بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان ( دوره انترنی ) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از مسأله رازداری و افشای اسرار بیماران سال 92
 بررسی نیازهای آموزشی در حیطه های آموزش و توسعه فردی در اعضا هیئت علمی علوم پایه دانشکده پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1392
[2 3 4 5 6 ]   صفحه بعدی >>