دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧
منو اصلی
برنامه های آموزشی ویژه اساتید و هیئت علمی

برنامه هفتگی دکتر سلطانی عربشاهی

ایام هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

ملاحظات

شنبه

جلسات دفاع پایان نامه و پیشرفت پایان نامه

اصول و فنون طراحی آموزشی

 

یکشنبه

برنامه ریزی درسی (2)

 

 

فلسفه علم وطب

 

دو شنبه

روش های ارزیابی دانشجو2

(آزمون های عملی و بالینی)

روش های ارزیابی دانشجو2

(آزمون های عملی و بالینی)

مدل های برنامه ریزی درسی

 

 

سه شنبه

ژورنال کلاب

جلسات دوره خوانی منابع آزمون جامع 

آموزش بالینی مبانی عرصه ها و روش ها

 

چهارشنبه

Extra Curricular( Study  time- Meet with the expert - PhD progress Report)

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دکتر بیگدلی

ایام هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

ملاحظات

شنبه

جلسات دفاع پایان نامه و پیشرفت پایان نامه

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دو شنبه

 

 

 

 

 

سه شنبه

ژورنال کلاب

جلسات دوره خوانی منابع آزمون جامع 

 

 

چهارشنبه

Extra Curricular( Study  time- Meet with the expert - PhD progress Report)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دکتر برادران

ایام هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

ملاحظات

شنبه

جلسات دفاع پایان نامه و پیشرفت پایان نامه

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دو شنبه

 

آموزش مبتنی برشواهد

 

 

 

سه شنبه

ژورنال کلاب

جلسات دوره خوانی منابع آزمون جامع 

 

 

چهارشنبه

Extra Curricular( Study  time- Meet with the expert - PhD progress Report)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دکتر سهرابی

ایام هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

ملاحظات

شنبه

جلسات دفاع پایان نامه و پیشرفت پایان نامه

 

 

یکشنبه

اعتباربخشی و حاکمیت آموزشی در علوم پزشکی

روشهای ارزشیابی برنامه (2)

 

 

 

دو شنبه

مدیریت تغییر در نظامهای آکادمیک

 

 

 

 

سه شنبه

ژورنال کلاب

جلسات دوره خوانی منابع آزمون جامع 

 

 

چهارشنبه

 

رهبری و مدیریت در آموزش علوم پزشکی و اقتصاد آموزش

Extra Curricular( Study  time- Meet with the expert - PhD progress Report)

 

 

 

 

برنامه هفتگی دکتر فتی

ایام هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

ملاحظات

شنبه

جلسات دفاع پایان نامه و پیشرفت پایان نامه

 

 

یکشنبه

 

             ارزشیابی نگرش

روش های پیشرفته تدریس

 

 

دو شنبه

 

 

الگوهای یاددهی-یادگیری

 

 

سه شنبه

ژورنال کلاب

جلسات دوره خوانی منابع آزمون جامع 

 

 

چهارشنبه