چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
کد انتخاب شده وجود ندارد
نظرسنجی
نظر شما درباره سایت گروه بیهوشی چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

ازمون ها و نتایج

نمرات آزمون کنفرانسهای هفتگی- گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مبحث:  انواع پوزيشنهاي رايج در بيهوشي تاریخ: 30/07/94

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

اسامی

نمره

اسامی

نمره

اسامی

نمره

اسامی

نمره

دکتر ابوالفضلی

8

دکتر محمدی

9

دکتر عادلی

كشيك

دکتر سیاری فرد

10

دکتر اسلامی

4

دکتر بشارت ده

9

دکتر رزقی

9

دکتر مظهری

8

دکتر برکتی

8

دکتر بهروزی نیا

8

دکتر آهنی

9

دکتر قریشی

9

دکتر حسنی

8

دکتر پرک

6

دکتر هوشمند

8

دکتر حمادی

9

دکتر حیا دخت

5

دکتر پورکند

كشيك

دکتر محمد طاهری

8

دکتر شافعی نیا

8

دکتر دباغی

8

دکتر جعفری

كشيك

دکتر احمدی

6

دکتر جلالی

9

دکتر دیانی

6

دکتر چاوشی زاده

كشيك

دکتر رحیمی

8

دکتر بهاری

طرح

دکتر سلطانی

6

دکتر عراقی

كشيك

دکتر فتوحی

كشيك

دکتر عزیزی

7

دکتر شفیق نیا

كشيك

دکتر محبی

7

دکتر رجبی

9

دکتر معماریان

9

دکتر شیرانی

8

دکتر مسقطی

9

دکتر قادری

كشيك

دکتر آزاد

7

دکتر صفا خواه

7

دکتر کلینی

كشيك

دکتر حجتی

8

دکتر زمانی

طرح

دکتر طاوسیان

8

دکتر خداوردی

8

دکتر مصطفوی

9

دکتر اسفندیاری

كشيك

دکتر علم بیگی

صفر

دکتر رحیمیان

9

دکتر عبدی نژاد

6

دکتر پارسا

7

دکتر فغفوری

7

دکتر آخوندی

9

دکتر فاتح برومند

كشيك

دکتر صحت

7

دکتر فنایی

6

دکتر سیدیان

9

دکتر فرنقی زاد

8

دکتر علیزاده

9

دکتر قنبری

8

دکتر مجاهد

9

دکتر ملکی

8

دکتر علامه

7

دکتر قندی

7

دکتر مرسلی

8

دکتر هندیانی

9

دکتر عابدیان

10

دکتر گروسی

9

دکتر هوشیار

8

دکتر سپهری

8

 

 

دکتر معظمی

5

دکتر امنیتی

9

 

 

 

 

دکتر نوری

8

دکتر صادق

8

 

 

 

 

دکتر یزدی

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر فرناد ايماني

مدير گروه بيهوشي دانشگاه

 

نمرات آزمون کنفرانسهای هفتگی- گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مبحث: احيا قلبي ريوي  تاریخ: 23/07/94

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

اسامی

نمره

اسامی

نمره

اسامی

نمره

اسامی

نمره

دکتر ابوالفضلی

4

دکتر محمدی

4

دکتر عادلی

5

دکتر سیاری فرد

6

دکتر اسلامی

5

دکتر بشارت ده

8

دکتر رزقی

7

دکتر مظهری

8

دکتر برکتی

5

دکتر بهروزی نیا

8

دکتر آهنی

كشيك

دکتر قریشی

8

دکتر حسنی

6

دکتر پرک

كشيك

دکتر هوشمند

8

دکتر حمادی

9

دکتر حیا دخت

2

دکتر پورکند

6

دکتر محمد طاهری

7

دکتر شافعی نیا

9

دکتر دباغی

5

دکتر جعفری

كشيك

دکتر احمدی

8

دکتر جلالی

8

دکتر دیانی

3

دکتر چاوشی زاده

5

دکتر رحیمی

8

دکتر بهاری

طرح

دکتر سلطانی

3

دکتر عراقی

8

دکتر فتوحی

9

دکتر عزیزی

كشيك

دکتر شفیق نیا

5

دکتر محبی

3

دکتر رجبی

7

دکتر معماریان

8

دکتر شیرانی

4

دکتر مسقطی

صفر

دکتر قادری

8

دکتر آزاد

7

دکتر صفا خواه

5

دکتر کلینی

6

دکتر حجتی

كشيك

دکتر زمانی

طرح

دکتر طاوسیان

8

دکتر خداوردی

كشيك

دکتر مصطفوی

7

دکتر اسفندیاری

صفر

دکتر علم بیگی

3

دکتر رحیمیان

6

دکتر عبدی نژاد

8

دکتر پارسا

كشيك

دکتر فغفوری

3

دکتر آخوندی

كشيك

دکتر فاتح برومند

9

دکتر صحت

4

دکتر فنایی

7

دکتر سیدیان

3

دکتر فرنقی زاد

8

دکتر علیزاده

كشيك

دکتر قنبری

7

دکتر مجاهد

كشيك

دکتر ملکی

5

دکتر علامه

9

دکتر قندی

6

دکتر مرسلی

9

دکتر هندیانی

كشيك

دکتر عابدیان

7

دکتر گروسی

6

دکتر هوشیار

كشيك

دکتر سپهری

كشيك

 

 

دکتر معظمی

6

دکتر امنیتی

مرخصي

 

 

 

 

دکتر نوری

صفر

دکتر صادق

7

 

 

 

 

دکتر یزدی

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر فرناد ايماني

مدير گروه بيهوشي دانشگاه

 

 

نمرات آزمون کنفرانسهای هفتگی- گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مبحث: روشهای سیستمیک و رژیونال کنترل درد بعد از عمل                          تاریخ: 16/07/94

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

اسامی

نمره

اسامی

نمره

اسامی

نمره

اسامی

نمره

دکتر ابوالفضلی

کشیک

دکتر محمدی

7

دکتر عادلی

7

دکتر سیاری فرد

6

دکتر اسلامی

5

دکتر بشارت ده

0

دکتر رزقی

8

دکتر مظهری

8

دکتر برکتی

6

دکتر بهروزی نیا

8

دکتر آهنی

0

دکتر قریشی

5

دکتر حسنی

کشیک

دکتر پرک

0

دکتر هوشمند

6

دکتر حمادی

کشیک

دکتر حیا دخت

7

دکتر پورکند

4

دکتر محمد طاهری

8

دکتر شافعی نیا

7

دکتر حیدریان فرد

7

دکتر جعفری

0

دکتر احمدی

9

دکتر جلالی

7

دکتر دباغی

3

دکتر چاوشی زاده

4

دکتر رحیمی

5

دکتر بهاری

طرح

دکتر دیانی

4

دکتر عراقی

7

دکتر فتوحی

7

دکتر عزیزی

10

دکتر سلطانی

5

دکتر محبی

5

دکتر رجبی

6

دکتر معماریان

8

دکتر شفیق نیا

0

دکتر مسقطی

کشیک

دکتر قادری

5

دکتر آزاد

6

دکتر شیرانی

6

دکتر کلینی

0

دکتر حجتی

کشیک

دکتر زمانی

طرح

دکتر صفا خواه

5

دکتر خداوردی

0

دکتر مصطفوی

8

دکتر اسفندیاری

9

دکتر طاوسیان

کشیک

دکتر رحیمیان

کشیک

دکتر عبدی نژاد

کشیک

دکتر پارسا

8

دکتر علم بیگی

5

دکتر آخوندی

9

دکتر فاتح برومند

7

دکتر صحت

7

دکتر فغفوری

6

دکتر سیدیان

کشیک

دکتر فرنقی زاد

5

دکتر علیزاده

5

دکتر فنایی

3

دکتر مجاهد

7

دکتر ملکی

10

دکتر علامه

5

دکتر قنبری

3

دکتر مرسلی

کشیک

دکتر هندیانی

کشیک

دکتر عابدیان

9

دکتر قندی

6

دکتر هوشیار

مرخصی

دکتر سپهری

مرخصی

 

 

دکتر گروسی

3

دکتر امنیتی

5

 

 

 

 

دکتر معظمی

3

دکتر صادق

کشیک

 

 

 

 

دکتر نوری

7

 

 

 

 

 

 

دکتر یزدی

0

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : nomrehaye_23_mehr.pdf           حجم فایل 70 KB
   دانلود : panjshanbe_30_mehr.pdf           حجم فایل 69 KB
   دانلود : NOMARATE_AZMOON_REGIONAL.pdf           حجم فایل 36 KB