چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
کد انتخاب شده وجود ندارد
نظرسنجی
نظر شما درباره سایت گروه بیهوشی چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

پایان نامه ها

بنام خدا

لیست عناوین پایاننامه های در حال اجرا در گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

ورودی های سال 1391

1-      مقایسه دو معیار " comfort scoreو pain score" در ارزیابی درد حاد بعد از عمل....

-          دستیار مجری:آقای دکتر سید طاهر قریشی ورودی

-          اساتید راهنما:آقای دکتر آل بویه و آقای دکتر فیض

-          اساتید مشاور:خانم رحیم زاده- آقای دکتر انتظاری

-          داوران:

 

2-      " مقایسه اثر PRPو هورمون رشد در درمان استئوآرتریت .... "

-          دستیار مجری:آقای دکتر دامون آزاد احیایی

-          اساتید راهنما:خانم دکتر رحیم زاده – آقای دکتر ایمانی

-          اساتید مشاور:آقای دکتر فیض – آقای دکتر آل بویه

-          داوران:

 

3-      " مقایسه سرعت بلوک عصب سیاتیک ... "

-          دستیار مجری: خانم دکتر امینه شافعی نیا

-          اساتید راهنما:آقای دکتر فیض – خانم دکتر رحیم زاده

-          اساتید مشاور:آقای دکتر آل بویه – آقای دکتر انتظاری

-          داوران:

 

4-      " مطالعه تغییرات اینتر لوکین و لپتین در چاقی ..."

-          دستیار مجری: خانم دکتر سارا جلالی

-          اساتید راهنما:آقای دکتر حسنی – آقای دکتر پازوکی

-          اساتید مشاور:آقای دکتر بنی هاشم آقای دکتر کبیر

-          داوران:

 

5-      " تاثیر افزودن دکس مدتومیدین به بلوک پاراورتبرال ..."

-          دستیار مجری:خانم دکتر لیلا بهاری

-          اساتید راهنما:آقای دکتر ایمانی – خانم دکتر رحیم زاده

-          اساتید مشاور:آقای دکتر فیض – آقای دکتر آل بویه

-          داوران:

 

6-      " بررسی مقایسه ای ریکاوری در دو روش بیهوشی .... "

-          دستیار مجری: خانم دکتر آزاده عزیزی

-          اساتید راهنما:آقای دکتر علیمیان – آقای دکتر صفائیان

-          اساتید مشاور:

-          داوران:

 

7-      " مقایسه بلوک عصب فمورال و فاسیا ایلیاکا ... "

-          دستیار مجری:آقای دکتر آرش معماریان

-          اساتید راهنما:آقای دکتر فیض – خانم دکتر رحیم زاده

-          اساتید مشاور:آقای دکتر حسنی – آقای دکتر آل بویه

-          داوران:

 

8-      " مقایسه تاثیر انفوزیون لیدوکائین وریدی بر میزان درد ...."

-          دستیار مجری: آقای دکتر حسان عابدیان

-          اساتید راهنما:آقای دکتر علیمیان – آقای دکتر صفائیان

-          اساتید مشاور:

-          داوران:

 

9-      " مقایسه تاثیر دو نوع ونتیلاسیون حین عمل بر عوارض ریوی ..."

-          دستیار مجری: آقای دکتر محمد مهدی زمانی

-          اساتید راهنما:آقای دکتر قدرتی – خانم دکتر رختابناک

-          اساتید مشاور:آقای دکتر قربانلو- آقای دکتر خلدبرین

-          داوران:

 

10- " مقایسه بلوک اعصاب ابتوراتور و فمورال ... "

-          دستیار مجری: خانم دکتر زهرا اسفندیاری

-          اساتید راهنما: خانم دکتر رحیم زاده – آقای دکتر فیض

-          اساتید مشاور:آقای دکتر آل بویه – آقای دکتر ایمانی

-          داوران:

 

11- " مقایسه لابتالول و نیتروگلیسرین در رینوپلاستی ..."

-          دستیار مجری:خانم دکتر فاطمه پارسا

-          اساتید راهنما:آقای دکتر خطیبی – آقای دکتر قدرتی

-          اساتید مشاور: آقای دکتر ملکی –خانم دکتر رختابناک

-          داوران:

 

12- "بررسی تاثیر تهویه Open Lungبر مکانیک تنفسی "

-          دستیار مجری: خانم دکتر سالومه صحت

-          اساتید راهنما: خانم دکتر رختابناک – آقای دکتر قدرتی

-          اساتید مشاور: آقای دکتر قربانلو – آقای دکتر خلدبرین

-          داوران:

 

13- " مقایسه پیش داروی پاسی فلورا اینکارناتا ... "

-          دستیار مجری:خانم دکتر سمیه سید علیزاده

-          اساتید راهنما: خانم دکتر رختابناک – آقای دکتر خلدبرین

-          اساتید مشاور:آقای دکتر قدرتی – آقای دکتر خطیبی

-          داوران:

 

14- " مقایسه دو نوع تهویه ASVو SIMVبر مکانیک ریه .... "

-          دستیار مجری:آقای دکتر محمد حسین حمادی

-          اساتید راهنما:آقای دکتر پورنجفیان – آقای دکتر قدرتی

-          اساتید مشاور:آقای دکتر نیاکان – آقای دکتر خطیبی

-          داوران:

 

15- " بررسی تاثیر دکس مدتومیدین در آرامبخشی آندوسکوپی ... "

-          دستیار مجری: خانم دکتر سمیه علامه

-          اساتید راهنما:آقای دکتر قدرتی – آقای دکتر پورنجفیان

-          اساتید مشاور:آقای دکتر اژدرکش – آقای دکتر خلدبرین

-          داوران:

 

 

 

 

رزیدنت های ورودی 1392

 

1-      "

-          دستیار مجری: آقای دکتر عادلی

-          اساتید راهنما:آقای دکتر ضیایی فر – آقای دکتر فیض

-          اساتید مشاور:آقای دکتر آذرفرین – آقای دکتر توتونچی

-          داوران:

 

2-     " مقایسه تاثیر دوزهای مختلف بوپیواکائین و سوفنتانیل اینتراتکال ...."

-          دستیار مجری: خانم دکتر رجبی

-          اساتید راهنما: آقای دکتر محسنی – آقای دکتر علیمیان

-          اساتید مشاور: آقای دکتر فیض

-          داوران:

 

3-     " بررسی تاثیر عمق بیهوشی روی درد بعد از عمل .... "

-          دستیار مجری: خانم دکتر هوشمند

-          اساتید راهنما: خانم دکتر رحیم زاده – آقای دکتر صیام دوست

-          اساتید مشاور: آقای دکتر فیض

-          داوران:

 

4-     " مقایسه دو روش بلوک TAB.... "

-          دستیار مجری: خانم دکتر قادری

-          اساتید راهنما: آقای دکتر آل بویه – آقای دکتر فیض

-          اساتید مشاور: خانم دکتر رحیم زاده

-          داوران:

5-     " بررسی اثر آرامبخشی دکسمدتو میدین در اکوکاردیوگرافی از راه مری ...."

-          دستیار مجری: آقای دکتر رحیمی

-          اساتید راهنما: آقای دکتر توتونچی – آقای دکتر آذرفرین

-          اساتید مشاور: اساتید گروه کاردیولوژی شهید رجایی

-          داوران:

 

6-     " بررسی تاثیر گرم کردن فعال بیمار در طول عمل بر سطح لاکتات سرم و درجه حرارت مرکزی .... "

-          دستیار مجری: خانم دکتر فتوحی

-          اساتید راهنما: آقای دکتر حسنی – آقای دکتر موثقی

-          اساتید مشاور: آقای دکتر صفائیان

-          داوران:

 

7-     "  

-          دستیار مجری: خانم دکتر رزقی

-          اساتید راهنما:آقای دکتر محسنی – آقای دکتر صیام دوست

-          اساتید مشاور: خانم دکتر رختابناک – آقای دکتر صفائیان

-          داوران:

 

8-     " مقایسه تاثیر افزودن کتامین و دگزامتازون به لیدوکائین در بلوک آگزیلاری.... "

-          دستیار مجری: آقای دکتر حجتی

-          اساتید راهنما: آقای دکتر زمان – آقای دکتر نوری زاد

-          اساتید مشاور: آقای دکتر صیام دوست – آقای دکتر حسنی

-          داوران:

 

9-     " بررسی ارتباط سطح سرمی و مایع مغزی نخاعی ایریسین با شدت درد ... "

-          دستیار مجری:آقای دکتر طاهری

-          اساتید راهنما:آقای دکتر آل بویه – آقای دکتر پازوکی

-          اساتید مشاور:آقای دکتر فیض – آقای دکتر انتظاری

-          داوران:

 

10- " بررسی ارتباط سطح سرمی آنزیم های کبدی با پیش آگهی بیماران ICU...."

-          دستیار مجری:آقای دکتر آهنی

-          اساتید راهنما: آقای دکتر مرادی – آقای دکتر علیمیان

-          اساتید مشاور: آقای دکتر نیاکان – آقای دکتر حسنی

-          داوران:

 

11- " مقایسه شدت درد حین عمل ESWLبا فنتانیل و آپوتل ....."

دستیار مجری:آقای دکتر عبدی نژاد

-          اساتید راهنما: آقای دکتر محقق – آقای دکتر قربانلو

-          اساتید مشاور: آقای دکتر موثقی – آقای دکتر شادپور

-          داوران:

 

 

12- " مقایسه میزان سهولت لوله گذاری تراشه با دو وسیله Air-Qو Fast-tract...."

-          دستیار مجری: آقای دکتر فرنقی

-          اساتید راهنما: خانم دکتر رختابناک – آقای دکتر صیام دوست

-          اساتید مشاور: آقای حسنی

-          داوران:

 

13- " بررسی ارتباط نتیجه ترومبوالاستوگرافی قبل از عمل CABGبر میزان خونریزی ..."

-          دستیار مجری: آقای دکتر هندیانی

-          اساتید راهنما: آقای دکتر توتونچی – آقای دکتر آذرفرین

-          اساتید مشاور:آقای دکتر نوحی – آقای دکتر کیاور

-          داوران:

 

14- " بررسی کیفیت کنترل حین عمل فشار خون بر شدت درد بعد از عمل... "

-          دستیار مجری: خانم دکتر برومند

-          اساتید راهنما: آقای دکتر پورنجفیان – آقای دکتر خلدبرین

-          اساتید مشاور:خانم دکتر جلالی – آقای دکتر صالحی

-          داوران:

 

15- " بررسی تاثیر انفوزیون لیدوکائین حین عمل بر کیفیت ریکاوری بعد از عمل ...."

-          دستیار مجری: خانم دکتر مصطفوی

-          اساتید راهنما:آقای دکتر موثقی – آقای دکتر محقق

-          اساتید مشاور:آقای دکتر قربانلو – آقای دکتر مصباح

-          داوران:

 

16- " بررسی تاثیر مصاحبه و آگاهی بخشی قبل از عمل بر شدت بیقراری بعد از عمل بیماران سوختگی ..."

-          دستیار مجری: آقای دکتر سپهری

-          اساتید راهنما:آقای دکتر جعفریان – خانم دکتر امامی

-          اساتید مشاور:آقای دکتر قدرتی – آقای دکتر مومنی – آقای دکتر صالحی

-          داوران:

 

17- "

-          دستیار مجری: آقای دکتر ملکی

-          اساتید راهنما: آقای دکتر خلد برین

-          اساتید مشاور:

-          داوران:

 

18- "

-          دستیار مجری:خانم دکتر سارا احمدی

-          اساتید راهنما:آقای دکتر محسنی – آقای دکتر علیمیان

-          اساتید مشاور:آقای دکتر زمان

-          داوران:

 

 

19-" بررسی ارتباط دیس ریتمی های قلبی با ترانسفوزیون حین عمل CABG..."

-          دستیار مجری:آقای دکتر عادلی

-          اساتید راهنما:آقای دکتر ضیایی فرد – آقای دکتر فیض

-          اساتید مشاور:آقای دکتر آذر فرین – آقا ی توتونچی

-          داوران:

20-"

-          دستیار مجری: خانم دکتر محمدی

-          اساتید راهنما:

-          اساتید مشاور:

-          داوران: