منوی برگه ای وجود ندارد
آگهی همکاری طرح های تحقیقاتی
آگهی همکاری
آگهی همکاری جهت طرح های تحقیقاتی
 ٠٢:١٣ - 1392/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی جذب نیروی طرح انسانی
آگهی جذب نیروی طرح انسانی
جذب نیروی انسانی جهت تکمیل اعضاء پژوهشی
 ٠١:٣٦ - 1392/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر حسین معصومی اصل

1- Masoumi Asl H.  Malaria situation in the Islamic Republic of Iran. Med Parazitol (Mosk), 2001 Jan-Mar(1): 47  (PMID: 11548317 [PubMed - indexed for MEDLINE]

2-H Masoumi Asl , M Motabar, Gh Zamani, D Naserinejd, H Vatandoost. A Case – Control Study of Determinative Factors on Malaria Morbidity in Minab, Jask and Roodan Counties, in Hormozgan Province, Southern Iran, 2001. Iranian J Public Health, Vol 32, No.3 pp.14-18, 2003

 

3- H Masoumi Asl, H.Gholami, M.Rahbar, S.M. Zahraei. Invasive Vibrion Cholerae 01 ELTor Inaba in  3- day Old neonate: Case report. Annals of Tropical Paediatrics(2007) 27,95-96(PMID: 17565813 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

4- N. Jonaidi Jafari, M.H.Radfar, H. Ghofrani, H. Masoume Asl. Epidemiological and bacteriological Features of the Cholera Outbreak in Iran(2005). J. Med. Sci. 7(4) : 645-649,May 2007

 

5- H. Masoumi Asl, M.M. Goya, H. Vatandoost, S.M. Zahraei , M. Mafi, M. Asmar, N. Piazak, Z. Aghighi. The epidemiology of tick-borne relapsing fever in Iran during 1997-2006 . Travel Medicine and Infectious Disease (2009) 7, 160-164 (PMID: 19411042 [PubMed - indexed for MEDLINE)

 

6 – Ali mehrabi tavana, Zahra Fallah, Seyed Mohsen Zahraee, Hossein Massomi Asl, Mohammad Rahbar, Mohram Mafi,Nemotallh Esmi. Effects of climate on the cholera outbreak in Iran during seven years(2000-2006). Ann Trop Med Public Health, Jul-Dec 2008, 1(2), 43-46 

7- Hossein Masoumi Asl, Alireza  Nateghian. Epidemiology of nosocomial infections in a Pediatric intensive care unit (PICU) . Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases, 2009;4(2): 83-86

 

8- Hossein masoumi Asl, Abdolvahab Alborzi, Esmaeel Sadeghi. Disseminated Mycobacterium Tuberculosis in an Infant with AIDS ( A Case Report). Archives of Iranian Medicine,2011; 14( 4):296-298

 

9- Hossein  Masoumi Asl, Hamid-Reza Sherkatolabbasieh, Abdolkarim Ghadimi Moghadam,  Abdolvahab Alborzi. Osteomyelitis in Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis.  Iran J Clin Infect Dis, 2012 Vol. 6 No. 4: 165-167

 

10- MA Amirkhani, SM Alavian, H Masoumi, T Aminaie, M Dashti,  G Ardalan, H Ziaoddini, P Mirmoghtadaee, P Poursafa, R Kelishadi.   A Nationwide Survey of Prevalence of Pediculosis in Children and Adolescents in Iran . Iran Red Crescent Med J 2011; 13(3):167-170

 

11-Mohammad Yousef Alikhani, Hossein Masoumi Asl, Maryam Khairkhah, Safar Farajnia, Mohammad Mehdi Aslani. Phenotypic and genotypic characterization of Escherichia Coli O111 serotypes. Gastroenterology and Hepatology From Bed toBench. 2011;4(3):147-152

 

12- Mohammad Rahbar, Mona Mohammad-Zadeh, Hossein Masoumi Asl, Leila Azimi and Abdolaziz Rastegar Lari . Evaluation of Five Different Phenotypic Methods for Detection of Methicillin Resistance in Coagulase–Negative Staphylococci (CoNS) Isolated from Clinical Specimens. Journal of Pure and Applied Microbiology, March 2012. Vol. 6(1), p. 85-90 

                                                                                    

13-Hassan Vatandoost , Eslam Moradi Asl , Zakiyeh Telmadarreiy , Mahdi Mohebali , Hossein Masoumi Asl , Mohammad Reza Abai , Zabihollah Zarei.  Field efficacy of flumethrin pour-on against livestock ticks in Iran. International Journal of Acarology 2012, 1–8, iFirst

 

14- Mohammad Rahbar, Mona Mohammad-Zadeh, Hossein Masoumi Asl, Leila Azimi, Abdolaziz Rastegar Lari. Detection prevalence of inducible clindamycin resistance in Coagulase-Negative Staphylococci (CoNS) isolates in an Iranian 1000-bed tertiary Care Hospital. Using D Test. HealthMED, 2012; Vol 6, No 8,P 2642-2646

 

15-Zahraei SM, Eshrati B, Masoumi Asl H, Pezeshki Z. Epidemiology of Four Main Nosocomial Infections in Iran during March 2007 – March 2008 based on the Findings of a Routine Surveillance System. Arch Iran Med. 2012; 15(12): 764 – 766.

 

16- Hossein Masoumi Asl, Mohammad Mehdi Gouya, Mahmood Nabavi, Nooshin Aghili. Epidemiology of Typhoid Fever  in Iran  during  Last Five Decades  from 1962-2011. Iranian J Publ  Health, Vol. 42, No. 1,Jan 2013, pp. 33-38  

 

17-  Shahcheraghi F, Nobari S, Masoumi Asl H, Aslani MM. Identification of botulinum toxin type in clinical samples and foods in iran. Arch Iran Med. 2013 Nov;16(11):642-6. doi: 0131611/AIM.006

 

18- Hossein Hassanian-Moghaddam, Ali Nikfarjam, Amirhossein, Mirafzal Amin Saberinia,  Abbas Ali Nasehi, Hossein Masoumi Asl, Nadereh Memaryan. Methanol mass poisoning in Iran: role of case finding in outbreak management. Journal of Public Health, June 18, 2014  | pp. 1–6 | doi:10.1093/pubmed/fdu038

 

19- M. Mafi, M. Mahmoudi, H. Nahravanian, M. Zahraei, H. Masoumiasl,  M.Rahbar, and M. Hajia. Prevalence of Sporozoan and Parasitic Enteropathogen Protozoans in Patients with Gastroenteritis in Iran. Annual Research & Review in Biology, 4(24): 3699-3706, 2014

 

20- Zahra Cheraghi, Batul Okhovat, Amin Doosti Irani, Mojgan Talaei, Elham Ahmadnezhad, Mohammad Mehdi Gooya, Mahmood Soroush, Hossein Masoumi Asl, and Kourosh Holakouie-Naieni. Knowledge, Attitude, and Practice regarding Food, and Waterborne Outbreak after Massive Diarrhea Outbreak in Yazd Province, Iran, Summer 2013. International Scholarly Research Notices, Volume 2014, Article ID 403058, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/40305

 

21- دکتر پرویز محمدی- دکتر حسین معصومی.  بررسی شیوع درماتوفیتوزیس در شهرستان هشترود. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز شماره 27(89-81) سال 1374

 

22- دکتر حسین معصومی اصل، دکتر منصور معتبر، دکتر قاسم زمانی، دکتر داریوش ناصری نژاد. عوامل موثر بر ابتلا به مالاریا در شهرستان های غرب استان هرمزگان. مجله پزشکی هرمزگان، سال ششم شماره 4(24-14) زمستان 1381

 

23- دکتر مهدی آسمار، آرپی تر هوانسیان، دکتر سعید رضا نداف، دکتر نورایرپیازک، دکتر حسین معصومی بررسی میزان آلودگی گونه های انوفل استفنسی و آنوفل کولیسیفاسیس به اسپروزوئیت مالاریا در کانون های آندمیک ایران به روشPCR . مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، سال سوم شماره سوم(26-19)، پائیز 1383

 

24- دکتر حسین معصومی اصل، دکتر بابک عشرتی، دکتر سید محمد کاظم حسینی اصل، دکتر محمود سروش، دکتر رضا خدیوی، دکتر محمد تقی برجیان، دکتر مهناز طارمی، دکتر محمدرضا خسروی. بررسی اپیدمی اسهال در روستای ده چشمه شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری در تیرومرداد ماه 1383.مجله عفونی و گرمسیری ایران، دوره 10 شماره 28 (14-11) سال 1384

 

25- دکتر حسین معصومی اصل، دکتر محمد مهدی گویا، دکتر فرنیاز راشد مرندی. تازه های بیماری وبا و گزارش مختصری از همه گیری وبا در تابستان 1384 در ایران. مجله انجمن آسیب شناسی ایران، سال دوم، شماره نهم(31-26) تابستان 1384

 

26- دکتر محمد رهبر، رقیه صبوریان، مهناز صارمی، دکتر محمد عباسی، دکتر حسین معصومی اصل، دکتر محمود سروش. بررسی جنبه های اپیدمیولوژیکی و مقاومت انتی بیوتیکی ویبریوکلرا  بیوتیپ التور سروتیپ اینابا در همه گیری تابستان سال 1384 در ایران،مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره هفتم ، شماره اول، بهار 1386، صفحات 41تا 45

 

27-سید محسن زهرائی، محمد تقی افشانی نقده، محمود سروش نجف آبادی، حسین معصومی اصل، عباس جوانمرد، محمد حسن صفاری. اپیدمی بیماری وبا در سال 1384. مجله عفونی و گرمسیری ایران، دوره12 شماره 36 (صفحات4-1) سال 1386

 

28- دکتر حسین معصومی اصل، دکتر عبدالرضا استقامتی، دکتر بابک عشرتی، دکتر سید محسن زهرائی. بررسی اثر گروه سنی زیر 15 سال در ابتلا به وبا در طی  سالهای1375تا 1384 در ایران. مجله بیمایهای کودکان ایران ، دوره 18(ویژه نامه 1) زمستان 1387، صفحه 9-14

 

29- دکتر بابک عشرتی ، دکتر سید محسن زهرائی، دکتر محمد مهدی گویا، دکتر محمود سروش، دکتر حسین معصومی اصل،دکتر علی افشانی، دکتر مجید رمضانی، دکتر مهین سادات عظیمی. کاربرد متا آنالیز برای مشخص کردن عوامل موثر بربیماری در همه گیری وبای تابستان 1384 در ایران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک ، سال 11، شماره 3 (شماره پیاپی 44)، پائیز1387، 108-99

 

30- حسین معصومی اصل.انسفالوپاتی کشنده توکسیک یا سندروم ایکایری در اسهال شیگلائی کودکان ، گزارش سه مورد . مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، دوره 9 شماره 2 سال 1389 ،صفحات 203-199

 

31- حسین معصومی اصل ،عبدالوهاب البرزی،  بهمن پورعباس.  بررسي شیوع عفونت سل نهفته با تست پوستی توبرکولین در کودکان کم‌تر در معرض خطر شهر شیراز. مجله دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهر 1391، دوره 70، شماره 7، صفحه‌های 423 تا 429

32- محرم کرمی جوشین ، حسین معصومی اصل، مجید محمدیان، هدایت اله رئوفی راد، عابدین ثقفی پور، مهدی نوروزی، اسماعیل خدمتی. عوامل موثر بر طغیان وبای شهرستان قم  ، در سال 1390.  مجله اپیدمیولوژی ایران : 1391، دوره 8، شماره 3، صفحات90-82  

 

منوی برگه ای وجود ندارد
ساعت
تقویم
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1021
 بازدید امروز : 13
 کل بازدید : 21467
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 0.5660