منوی برگه ای وجود ندارد
آگهی همکاری طرح های تحقیقاتی
آگهی همکاری
آگهی همکاری جهت طرح های تحقیقاتی
 ٠٢:١٣ - 1392/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی جذب نیروی طرح انسانی
آگهی جذب نیروی طرح انسانی
جذب نیروی انسانی جهت تکمیل اعضاء پژوهشی
 ٠١:٣٦ - 1392/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
سوابق تحقیقاتی اعضاء مرکز

ارزش تشخيصی آنتی ژن اوری پنوموکک در کودکان مبتلا به پنومونی: مطالعه مورد شاهدی

ثميله نوربخش ، علی مير محمدپور ، آذردخت طباطبايی

چاپ شده در مجله علوم آزمايشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گرگان - دوره 3 ، شماره 2 ، پاييز و زمستان 1389


نقش عفونت استرپتوکوک بتاهمولتيک گروه A در بيماران مبتلا به تيک و توره

ثميله نوربخش ، بهروز جليلی ، احمدرضا شمشيری ، الهام شيرازی ، آذردخت طباطبايی ، رضا تقی پر ، احمد مدرس فتحی

چاپ شده در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکي تهران - دوره 68 ، شماره 9، آذر ماه 1389 ( 540-534)


مطالعه عفونت پای ديابتی : علل باکتريال ايجاد کننده ، الگوی مقاومت آنتی بيوتيکی و درصد موارد آمپوتاسيون در بيماران بستری شده در بيمارستان های رسول اکرم(ص) و فيروزگر 85-1384

مهشيد طالبی طاهر ، معصومه عباسی ، ميترا براتی

چاپ شده در مجله علوم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل ، دوره 10 ، شماره 3 ، پاييز 1389 ، (232-240)


مقايسه سطح آنتی بادی پنوموليزين سرمی و آنتی ژن پنوموکک ادراری (بيناکس) در کودکان مبتلا به عفونت تنفسی فوقانی و کودکان سالم

ثميله نوربخش ، محمد فرهادی ، فريده ابراهيمی تاج ، زهرا حججی ، آذردخت طباطبايی

چاپ شده در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکي تهران - دوره 68 ، شماره 8، آبان ماه 1389 ( 458-451)


رديابی مايکوپلاسما پنومونيه در مايع مغزی نخاعی کودکان : با تعيين کمی آنتی بادی اختصاصی CSF

ثميله نوربخش ، مهدی شکرآبی ، آذردخت طباطبايی

چاپ شده در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکي تهران - دوره 68 ، شماره 5 ، مرداد ماه 1389


بررسی فرآوانی آلودگی به هليکوباکتر پيلوری در بافت پوليپ و مخاط سينوس بيماران مبتلا به پوليپ و مقايسه با بافت مخاط سينوس افراد سالم با روش‌های ايمونولوژيک و PCR

آذردخت طباطبايی ، محمد فرهادی ، احمد رضا شمشيری ، ثميله نوربخش ، مهدی شکر آبی ، شيما جوادی‌نيا

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، دوره 17 ، شماره 74 ، مرداد 1389


 تعيين فراوانی پنومونی پنوموکوکی از طريق جدا کردن آنتی‌ژن پنوموکوک در ادرار با روش ايمونوکروماتوگرافی (Binax NOW)

ميترا براتی ، سيد علی جواد موسوی ، ثميله نوربخش ، مهشيد طالبی طاهر ، آرش احتشامی افشار ، آذر دخت طباطبايی

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، دوره 17 ، شماره 71 ، ارديبهشت 1389


مطالعه ارتباط سطح آنتی‌بادی‌های ضد ويروس اپشتاين بار در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز و توليد سايتوکاينهای IFN-γ، IL-4 وIL-12 توسط سلول‌های تک هسته‌ای خون محيطی فعال شده با ميتوژن

 مهدی شکرآبی ، بهاره لاريبی ، امير حسن زرنانی ، مجيد غفارپو ر، مژده قبايی ، ثميله نوربخش ، معصومه بخشايش

چاپ شده در مجله دانشگاه عوم پزشکی ايران ، دوره 16 ، شماره 69 ، زمستان 1388


بررسی کمپليانس پارانشيسم کليه در اوروپاتی انسدادی حاد کليه با کمک داپلر وريدی کليه

ويدا ضرابی ، رامبد صلواتی

چاپ شده در مجله  پزشکی اروميه ، دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388 ( صفحات 301- 298 )


مقايسه اندازه تست توبرکولين در 48 و 72 ساعت پس از تزريق در دانشجويان کمتر از 25 سال در بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

فريده ابراهيمی تاج, عبدالحسين محمدی خانقاه, مژده رمضانی, خاطره عنبری

چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی اردبيل ، دوره 9 ، شماره 3 ، پائيز 1388


بررسی شيوع ويروس‌های آدنو، آنفلوانزا آ و بی و سنسيشيال در ترشحات حلق کودکان 3 ماه تا 15 سال مبتلاء به عفونت تنفسی فوقانی با روش سريع ايمونوکروماتوگرافیک

 ميترا براتی ، ثميله نوربخش ، آذردخت طباطبائی ، فريده ابراهيمی تاج ، مهشيد طالبی طاهر

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، جلد 16 ، شماره 62 ، بهار 1388


فراوانی عفونت سايتومگاويروس در مايع نخاع کودکان مبتلا به مننگو انسفاليت : روش PCR

ثميله نوربخش ، آذردخت طباطبايی ، منصور پرورش ، حسن تنکابنی

چاپ شده در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 66، شماره 10، دي  1387  ( صفحات 734 - 739 )


بررسی عفونت مايکوپلاسما و کلاميديا به روش PCR و سرولوژی در نسج پوليپ بيماران و مخاطبين افراد غير مبتلا

آذردخت طباطبائی ، محمد فرهادی ، ثميله نور بخش ، مهدی شکرآبی ، احمد رضا شمشيری ، نجمه ‌السادات عليرضايی ، امير واشقانی فراهانی
چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، جلد 15 ، شماره60 و 61 ، پائيز و زمستان 1387


ميزان ايمونوگلوبولين های سرم در کودکان مبتلا به سينوزيت

ثميله نوربخش، محمد فرهادی، آذر دخت طباطبايی، مهناز غفاری

چاپ شده در مجله علوم آزمايشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - دانشکده پيراپزشکی و بهداشت ، دوره 2 ، شماره 2 ، پائيز و زمستان 1387


محيط کشت باکتک يک روش موثر برای جدا کردن ميکروارگانيسم ها از نواحی استريل بدن

ميترا براتی ، ثميله نوربخش ، هادی باقری حسينی ، حميدرضا منوری

چاپ شده در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دروه 66 ، شماره 5 ، مرداد 1387 ، (صفحات 305 - 310 )


بررسی فراوانی عفونت کلاميديا پنومونيه در نسج آدنوئيد کودکان آدنوئيدکتومی شده در مجتمع حضرت رسول اکرم(ص) تهران، 85-1384 Determination of the Frequency of Chlamydia Pneumoniae Infection in Adenoid Tissue of Adenoidectomized Children in Rasool Akram Hospital, Tehran 2004-2005

 ثميله نور بخش ، دکتر محمد فرهادی ، آذردخت طباطبايی ، علی محمدپور مير

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، جلد 14 ، شماره 57، بهمن 1386


فراوانی آنفلوانزای A و B با استفاده از تست سريع ايمونوکروماتوگرافی در ترشحات حلق کودکان مبتلا به عفونت تنفسی فوقانی

ثميله نوربخش ، ميترا براتی ، آذر دخت طباطبايی ، فريده ابراهيمی تاج ، محمدکشاورز روحی

چاپ شده در مجله علوم آزمايشگاهی دانشکده پيراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، دوره 1 ؛ شماره 2 ، پائيز و زمستان 1386


گزارش ويژگی‌های بالينی 100 مورد آرتريت عفونی در بيمارستان‌های فيروزگر و حضرت رسول اکرم(ص) طی سالهای 1382-1377 Clinical and Paraclinical Reports of 100 Cases of Infectious Arthritis in Firoozgar and Rasoul-e-Akram Hospitals, 1998-2003

مهشيد طالبی طاهر ، سحر گل بابايی

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، جلد 14 ، شماره 54 ، فروردين 1386 ( 109 - 117 )

تعيين حداقل غلظت آنتی بيوتيک ها برای ميکروارگانيسم های گرم منفی جدا شده از نواحی استريل کودکان بستری در بيمارستان رسول اکرم (ص)

ثميله نوربخش ، محمد فرهادی ، آذر دخت طباطبايی

چاپ شده در مجله بيماری های کودکان ايران ، دوره 16 ، شماره 4 ، زمستان 1385 ( 419 - 425 )


بررسی گروه‌های لنفوسيتی و IgE اختصاصی در ترشحات مخاط بيماران مبتلا به پوليپ بينی Lymphocyte Subsets and Antigen-Specific IgE in Mucosal Secretions in Patients with Nasal Polyp

محمد فرهادی ، آذردخت طباطبايی ، مهدی شکرآبی ، احمدرضا شمشيری ، مريم کديور ، ثميله نوربخش

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، جلد 13 ، شماره 52، شهريور 1385 ( 169 - 177 )


بررسی مقاومت آنتی بيوتيک در کودکان مبتلا به مننژيت حاد باکتريال با استفاده از روش E-Test

علی رضا فهيم زاد ، ثميله نوربخش ، ستاره مميشی ، احمد سيادتی ، فرهاد بنکدار هاشمی ، صديقه رفيع طباطبايی ، بابک پوراکبری ، مرضيه علی قلي ، مينا عابدينی

چاپ شده در مجله بيماری های عفونی کودکان ، دوره 16 ، شماره 2، تابستان 1385 ، (صفحات 149-156)


بررسی مقاومت آنتی بيوتيکی در کودکان مبتلا به مننژيت حاد باکتريال با استفاده از روش E-test

عليرضا فهيم زاد ، ستاره مميشی ، ثميله نوربخش ، احمد سيادتی ، فرهاد بنکدارهاشمی ، صديقه رفيع طباطبائی ، بابک پوراکبری ، مرضيه علی قلی ، مينا عابدينی

چاپ شده در مجله بيماری های کودکان ايران ، دوره 16 ، شماره 2 ، تابستان 1385 ( 149 - 156 )


بررسی حداقل غلظت مهار کننده آنتی بيوتيک های مورد استفاده در درمان عفونت های بخش مراقبت های ويژه مرکز طبی کودکان

کيقباد قديری ، پرويز طباطبائی ، ستاره مميشی ، سيداحمد سيادتی ، منصوره رضائی ، بابک پوراکبری ، يوسف عرفانی ، مينا عابدينی

چاپ شده در مجله بيماری های کودکان ايران ، دوره 16 ، شماره 1 ، بهار 1385 ( 13 - 18 )


  بررسی عفونت قارچی در بيماران مبتلا به پوليپ در دو گروه IgE سرم بالا و نرمال مراجعه کننده تحت عمل جراحی در بخش ENT مجتمع رسول اکرم(ص) Fungal Infection in Patients with Nasal Polyposis in Two Groups with High and Normal Serum IgE Referred to Rasoul-e-Akram Hospital for ENT Surgery

آذردخت طباطبايی ، محمد فرهادی ، احمدرضا شمشيری ، ثميله نوربخش ، شباهنگ محمدی ، رضا فلک

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، جلد 13 ، شماره 50 ، فروردين 1385


ارزش تشخيصی سطح پروکلسيتون در مايع مغز نخاعی در افتراق مننژيت باکتريال از غير باکتريال در افراد زير 19 سال مرکز طبی کودکان 1382-83

حميد رحيمی ، ايرج صديقی ، ستاره مميشی ، ثميله نوربخش ، آرزو کدخدايی ، احمد سيادتی

چاپ شده در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دوره 63 ، شماره 12 ، 1384 (صفحات 998-1005 )


تعيين آنتی بيوتيک مناسب در مننژيت باکتريال کودکان بر اساس MIC

ثميله نوربخش ، سيد احمد سيادتی ، شهناز ريماز ، ستاره مميشی ، تقی حقی آشتيانی ، آذردخت طباطبايی

چاپ شده در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دوره 63 ، شماره 1 ، 1384 (صفحات 68-76 )


 بررسی مقايسه‌ای سرولوژی اريون در کودکان مبتلا به کاهش شنوايی حسی عصبی و کودکان غيرمبتلا Comparative Study of Mumps Serology in SNHL Children and Unaffected Ones
 
ثميله نور بخش ، محمد فرهادی ، آذردخت طباطبايی

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، جلد 12 ، شماره 48 ، شهريور 1384


بررسی سطح آگاهی دانش‌آموزان مشکين دشت کرج از راه‌های سرايت و پيش‌گيری از هپاتيت

 BEvaluation of Awareness Level of High School Students of Meshkindasht(in Karaj) about Transmission and Prevention Ways of Hepatitis B

ميترا براتی ، محمد علی اسحاقی ، سهيلا برجی

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، جلد 12 ، شماره 46 ، شهريور 1384 ( 249 - 254 )


فراوانی ريفلاکس گاستروازوفاژيال در کودکان آسماتيک 16-2 ساله مراجعه کننده به بيمارستان رسول اکرم(ص) در سال‌های 82-1372-

The Prevalence of Gastroesophageal Reflux in Asthmatic Children (2-16 years) Admitted to Rasoul-e-Akram Hospital During 1993-2003.

فهيمه احسانی‌پور ، ناصر جواهرتراش ، صبا عرشی ، مرجان فريدونی‌مهر
چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، دوره 12 ، شماره 48/فوق العاده يک ، شهريور 1384


فراوانی سينوزيت در کودکان 2 - 16 ساله مبتلا به آسم که از سال 1372 تا 1382 به بيمارستان رسول اکرم (ص) مراجعه کرده اند .

The Prevalence of Sinusitis in Young Asthmatic Patients(2-16y) Referred to Rasoul-e-Akram Hospital During 1993-2003

فهيمه احسانی پور ، ناصر جواهر تراش ، آذر پيردهقان

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، جلد 12 ، شماره 45 ، خرداد 1384 ( 31 - 37 )


 فراوانی عفونت ويروس سن سيشيال تنفسی و علائم بالينی آن در کودکان مبتلا به عفونت حاد دستگاه تنفسی در بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) در سال 1380 Frequency of Respiratory Syncicial Virus Infection and its Clinical Manifestations in Children with Acute Respiratory Infection in Hazrat Rasoul-e-Akram Hospital (2001

 ثميله نوربخش ، شهناز ريماز

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، جلد 11 ،  شماره 44 ، اسفند 1383


تعيين ميانگين تيتر Anti-HBS ايجاد شده در کارکنان بهداشتی دريافت کننده واکسن هپاتيت B در بيمارستان فيروزگر شهر تهران

 Determination of Anti-HBS Titre Mean Induced by Hepatitis B Vaccine among Health Care Workers in Firoozgar Hospital in Tehran

مهشيد طالبی طاهر ، معصومه اکبری ، مهدی رضايی ، ندا عشايری ، زهرا عمرانی ، هما قادريان ، فاطمه قلی پور ، محبوبه محمد زاده

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، جلد 11 ، شماره 43 ، آذر 1383


 مقايسه درصد فراوانی عفونت کلاميديايی(IgM&IgG) در کودکان زير 14 سال مبتلا و غيرمبتلا به پنومونی بستری شده در بخش کودکان Comparative Study of Chlamydia Pneumonia(IgM&IgG) Frequency in under 14-Year Old Children with Pneumonia and in Unaffected Children Hospitalized in Pediatric Ward

ثميله نور بخش ، ناصر جواهر تراش ، شهناز ريماز ، مهدی رضايی ، اذردخت طباطبايی

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، جلد 11 ، شماره 43 ، آذر 1383


بررسی فراوانی عفونت هرپس ويروس در کودکان مبتلا به مننگوآنسفاليت آسپتيک که در بخش کودکان بيمارستان‌های رسول اکرم(ص) و مفيد بستری بودند

 Detection of Herpes Virus Infection Frequency in Aseptic Meningitis in Children Admitted to Rasoul-e-Akram & Mofid Hospitals

ثميله نوربخش ، حسن تنکابنی ، مريم اسقايی ، فاطمه حسينی ، ليلی واحد ، آذردخت طباطبايی

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، جلد 11 ، شماره 42 ، آذر 1383


مطالعه کولونيزاسيون پنوموکوک در ناحيه بينی و حلق طی چند روز پس از درمان آنتی بيوتيکی در کودکان بستری شده در بخش عفونی اطفال

قمر تاج خطايی ، محمد تقی آشتيانی ، نسرين مکی ، داود شکرآبی

چاپ شده در مجله بيماری های کودکان ايران ، دوره 12 ، شماره 3 ، پائيز 1381 ، ( 45 - 48 )


بررسی انواع عفونت های قارچی در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

آذردخت طباطبايی ، محمد مشير ، محمد پور اسلامی ، احمدرضا شمشيری

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، سال 8 ، شماره 23 (فوق العاده) 1380


بررسی ميزان کلنيزاسيون پنوموکوک های مقاوم به پنی سيلين در کودکان مقيم در مهدکودک ها طی سال های 76-1375

ثميله نوربخش ، سوزان شناسا ، منصوره رفيع نژاد

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، سال 8 ، شماره 26 ، (فوق العاده) 1380 


بررسی سير و عوارض ناشی از مننگوانسفاليت اريونی در کودکان بستری در بخش کودکان بيمارستان های رسول اکرم (ص) و فيروزآبادی طی ساله ای 1374-76

ثميله نوربخش ، شهناز ريماز ، فاطمه آقاحسينی

چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران ، سال 8 ، شماره 27، زمستان 1380 

 

 

 

 

 

 

 


 

Prevalence of nosocomial sinusitis in ICUs admitted patients in Rasool Hospital, Tehran, Iran

S. Noorbakhsh, M. Barati, J. Mousavi, A. Tabatabae

 ( International Journal of Infectious Diseases  Volume 14, Supplement 1 (March 2010


Specific Anti Mumps Antibodies (IgG & IgM) in Cerebrospinal Fluid of Mumps Meningoencephalitic Children

S. Noorbakhsh ، N. Javahertrash ، H. Tonekaboni ، A. Tabatabaei  ، M. Fatoorechi

Acta Medica Iranica  2009;47(3) : 171-174


What is the Role of Chlamydia pneumonia in Rhinosinusiits of children

 

Author(s): Noorbakhsh, S; Farhadi, M; Tabatabaei, A; Zarrabi, V, et al

Source: ACTA MEDICA IRANICA JOURNAL Volume: 47 Issue: 4 Pages: 279 - 284 Published: 2009


Bacteriological profile and antimicrobial resistance of blood culture isolates

Author(s):Mitra Barati1*,Mahshid Talebi Taher1,Roshanak Abasi1,Mona Mohammad Zadeh1,Mardjan Barati1,Ahmad Reza Shamshiri2 

 Source:Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases-2009;4(2):87-95


 Sensorineural hearing loss due to Toxoplasma gondii in children: a case-control study

Author(s): Noorbakhsh, S; Memari, F; Farhadi, M,Tabatabaei,A, et al
Source: CLINICAL OTOLARYNGOLOGY Volume: 33 Issue: 3 Pages: 269-273 Published: 2008


 

 Role of cytomegalovirus in sensorineural hearing loss of children: A case-control study Tehran, Iran

 Author(s): Samileh, N; Ahmad, S; Mohammad, F,Azardokht,T; et al
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY Volume: 72 Issue: 2 Pages: 203-208 Published: 2008


  Comparison of WBC, ESR, CRP and PCT serum levels in septic and non-septic burn cases

Author(s): Barati, M; Alinejad, F; Bahar, MA, et al
Source: BURNS Volume: 34 Issue: 6 Pages: 770-774 Published: 2008


  Acute disseminated encephalomyelitis in children - A descriptive study in Tehran, Iran
Author(s): Samileh, N; Hassan, T
Source: SAUDI MEDICAL JOURNAL Volume: 28 Issue: 3 Pages: 396-399 Published: MAR 2007


  Immunity status in children with Bacille Calmette-Guerin adenitis - A prospective study in Tehran, Iran
Author(s): Samileh, N; Ahmad, S; Farzaneh, A, et al
Source: SAUDI MEDICAL JOURNAL Volume: 27 Issue: 11 Pages: 1719-1724 Published: NOV 2006


Study of antibiotics resistance in pediatric acute bacterial meningitis with E-Test method

Author(s): AR Fahimzad ; S Mamaishi ; S Noorbakhsh ; A Siadati ; FB Hashemi ; AD Tabatabei ; B Pourakhari ; M Aligholi ; M Abedini

Source : Tehran University Medical Journal (TUMJ)  2008; 2(16) : 149 - 156

 ***

  Diagnostic value of whole-blood IFNγ Immunological assay(Quantiferon) for TB infection in house old contacts in BCG vaccinated population

  Author(s): Noor bakhsh,S.Mousavi, J.Barati,M. Tabatabaei,A 

  Source: Pediatric journal of infection disease page 66 june 2009


  Adenovirus, Influenza Virus A, B and Respiratory Syncitial Virus Infection in Children
Author(s): Barati, M; Noorbakhsh, S; Tabatabaei, A, et al
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES Volume: 12 Pages: E66-E66 Published: 2008


  Clinical, Microbiological, and Epidemiologic Characteristics of Acinetobacter Infections in a University Hospital, Tehran, Iran
Author(s): Barati, M; Noorbakhsh, S; Talebi-Taher, M, et al
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES Volume: 12 Pages: E349-E349 Published: 2008


  Procalcitonin, C-reactive Protein ESR and WBC Count: Marker of Sepsis in Burn Patients
Author(s): Barati, M; Alinejad, F; Bahar, MA, et al
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES Volume: 12 Pages: E461-E461 Published: 2008


  Acute disseminated encephalomyelitis in children: the first attack of multiple sclerosis

Author(s): Noorbakhsh, S; Tonekaboni, H; Zarabi, V
Source: JOURNAL OF NEUROLOGY Volume: 255 Pages: 74-74 Published: 2008
Meeting Abstract: P301


  Convulsion as the most common presenting sign of acute disseminated in children

Author(s): Noorbakhsh S. Tonkaboni H

  Source: Epilepsy Vol 47 .December 2006


  Immunity Status in children with BCG Adenitis in Compare with Unaffected Children

Author(s): Noorbakhsh S.Siadati M.Ashtiani F

  Source: International Journal of Infectious Diseases - Lisbon-Portugal vol: 10 supplement 1 .page 281 , 2006


  Bactes is Useful in Detection of Bacteria from Sterile Body Fluid in children

Author(s): Noor bakhsh,S

  Source: International Journal of Infectious Diseases (12th International Congress on Infectious Diseases)- Lisbon -Portugal –June 15-18, 2006


  MRSA in children

Author(s): Noorbakhsh, S

  Source: International Journal of Infectious Diseases (12th International Congress on Infectious Diseases)-Lisbon-Portugal – June 15-18, 2006

 ***

  Cytomegalovirus a Common Cause of Intrauterine Infection: A Case - Control Study in Tehran, Iran

Author(s):Samileh Noorbakhsh, Mohammad Farhadi2, Azardokht Tabatabaei1

  Source:Iranian Journal of Pediatric Society-2010; Vol 1, No 3, page: 39-44


   ?Whats the role of Chlamydia.Pneumonia in rhinosinusiits of children

  Author(s):Samileh Noorbakhsh, Mohammad Farhadi2, Azardokht Tabatabaei1, and Vida Zarabi3

  Source: Acta Medica Iranica-2009, Vol 47, No 4, page: 279-284


   Specific Anti Mumps Antibodies (IgG & IgM) in Cerebrospinal Fluid of Mumps Meningoencephalitic Children 

Author(s): Samileh Noorbakhsh*, Naser Javahertrash, Hassan Tonekaboni, Azardokht Tabatabaei

  and Mohammad Ali Fatoorechi

  Source: Acta Medica Iranica-2009, Vol 47, No 3, page: 171-174


  Evaluation of diabetes mellitus in patients with sepsis

  Author(s): Mitra Barati, Mahshid Talebi Taher, Fatemeh Golgiri

  Source: Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases- 2008;3(4): 221-225


  Type of Immunodeficiency ,Treatment and outcomes of Serious BCG Vaccine Complications A 15 year Survey

  Author(s): Samile Noorbakhsh,Ahmad Siadati,Setareh Mamishi,Lida Fereidoni,Jalil koohpaiezadeh 

  Source: Iranian journal of pediatrics society- Vol 1, Number 2,2007. page 43-47


  Methcilin Resistant Staphylococcus aureus in children

  Author(s): Noorbakhsh S,Siadati A,Farhadi M,Rimaz SH,Tabatabei A 

  Source: Iranian journal of pediatrics Society- Vol 1, Number 1,2007. page 24-30


 SENSORY HEARING LOSS IN CHILDREN WITH MUMPS INFECTION 

  Author(s): Noorbakhsh, S; Siadati,A Farhadi, M; Khodapanahandeh, Monavari,H

 Source: Iran J Child Neurology Pages: 11-15 Published: 2006


Infection in childhood sensory hearing loss
Author(s): Noorbakhsh, S; Farhadi, M; Tabatabaei, A, et al
Source: SAUDI MEDICAL JOURNAL Volume: 29 Issue: 10 Pages: 1470-1474 Published: 2008


Interpretation of the widal test in Infected children 

S.Noorbakhsh , SA Siadati , SH Rimaz , S Mamishi , T Haghi Ashtiani

Source : Iranian Journal of Public Health , Vol.32 , No.1 , Published : 2003 , page : 35-37


Comparative study of specific EBV antibodies between children manifest classic triad of mononucleosis with unaffected children in Hazrat Rasool Akram Hospital (1998-200)i

S.Noorbakhsh , S.Rimaz , F.Ashtiani , S.Mamishi , J.Koohpayezade

Iranian Journal Of Allergy,Asthma and Immunology , vol.7 , No.2 , 2003 (35-37)l


Toxoplasmosis in primiparus pregnant women and their neonates

S.Noorbakhsh , S.Mamishi ,SH.Rimaz , MR Monavvari

Iranian J. Publ. Health, Vol. 31, Nos. 1-2, PP. 51-54, 2002


Cytomegalovirus infection in primiparous pregnant women and their neonates

A.Siadati , S.Noorbakhsh , F.Ghazi , Sh.Rimaz , MR.Monavvari

Acta Medica Iranica, Vol 40, No 3  2002

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی (انگلیسی):

 

منوی برگه ای وجود ندارد
ساعت
تقویم
دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 529
 بازدید امروز : 1
 کل بازدید : 21570
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.6680