دوره های جدید
 
ردیف نام دوره تاریخ روز
1
  92/10/01 یکشنبه
 2 تعطیل 92/10/02 دوشنبه
 3 PHTC 92/10/03 سه شنبه
 4 92/10/04 چهارشنبه
 5   92/10/05 پنج شنبه
 6   92/10/06 جمعه
 7 لاپاروسکوپی پیشرفته زنان هیسترکتومی (I) 92/10/07 شنبه
 8 لاپاروسکوپی پیشرفته زنان هیسترکتومی (I) 92/10/08 یکشنبه
 9   92/10/09 دوشنبه
 10 تعطیل 92/10/10 سه شنبه
 11 تعطیل 92/10/11 چهارشنبه
 12   92/10/12 پنج شنبه
 13   92/10/13 جمعه
 14 ACLS 92/10/14 شنبه
 15 92/10/15 یکشنبه
 16 پرستاری پایه  92/10/16 دوشنبه
 17 پرستاری پایه 92/10/17 سه شنبه
 18 پرستاری پیشرفته جنرال 92/10/18 چهارشنبه
 19 پرستاری پیشرفته جنرال 92/10/19 پنج شنبه
 20   92/10/20 جمعه
 21 لاپاروسکوپی پایه جراحی عمومی 92/10/21 شنبه
 22 لاپاروسکوپی پایه جراحی عمومی 92/10/22 یکشنبه
 23 لاپاروسکوپی پایه جراحی عمومی  92/10/23 دوشنبه
 24 لاپاروسکوپی پایه جراحی عمومی 92/10/24 سه شنبه
 25 پرستاری پیشرفته چاقی  92/10/25 چهارشنبه
 26 پرستاری پیشرفته چاقی  92/10/26 پنج شنبه
 27   92/10/27 جمعه
 28   92/10/28 شنبه
 29 تعطیل 92/10/29 یکشنبه
 30 کنگره 92/10/30 دوشنبه
 31 کنگره 92/11/01 سه شنبه
 32 کنگره 92/11/02 چهارشنبه
 33 کنگره 92/11/03 پنج شنبه
 34 کنگره 92/11/04 جمعه
 35 کنگره 92/11/05 شنبه
 36 کنگره 92/11/06 یکشنبه
 37 کنگره 92/11/07 دوشنبه
 38 کنگره 92/11/08 سه شنبه
 39 کنگره 92/11/09 چهارشنبه
 40 کنگره 92/11/10 پنج شنبه
 41 کنگره 92/11/11 جمعه
 42 کنگره 92/11/12 شنبه
 43 کنگره 92/11/13 یکشنبه
 44 کنگره 92/11/14 دوشنبه
 45 کنگره 92/11/15 سه شنبه
 46 پرستاری پیشرفته زنان 92/11/16 چهارشنبه
 47 پرستاری پیشرفته زنان 92/11/17 پنج شنبه
 48   92/11/18 جمعه
 49 ATLS 92/11/19 شنبه
 50 92/11/20 یکشنبه
 51 92/11/21 دوشنبه
 52 تعطیل 92/11/22 سه شنبه
 53 تریاژ 92/11/23 چهارشنبه
 54 مدیریت بحران 92/11/24 پنج شنبه
 55   92/11/25 جمعه
 56 لاپاروسکوپی پایه زنان 92/11/26 شنبه
 57 لاپاروسکوپی پایه زنان 92/11/27 یکشنبه
 58 لاپاروسکوپی پایه زنان 92/11/28 دوشنبه
 59 لاپاروسکوپی پایه زنان 92/11/29 سه شنبه
 60  PHTC 92/11/30 چهارشنبه
 61 92/12/01 پنج شنبه
 62   92/12/02 جمعه
 63 ارتروسکوپی 92/12/03 شنبه
 64 92/12/04 یکشنبه
 65 92/12/05 دوشنبه
 66 تریاژ 92/12/06 سه شنبه
 67 مدیریت بحران 92/12/07 چهارشنبه
 68 SINGLE PORT 92/12/08 پنج شنبه
 69   92/12/09 جمعه
 70 پرستاری پایه 92/12/10 شنبه
71
پرستاری پایه 92/12/11 یکشنبه
 72 پرستاری پیشرفته جنرال / ریسرچ 92/12/12 دوشنبه
 73 پرستاری پیشرفته جنرال / ریسرچ 92/12/13 سه شنبه
 74 لاپاروسکوپی پیشرفته جراحی عمومی / ریسرچ 92/12/14 چهارشنبه
 75 لاپاروسکوپی پیشرفته جراحی عمومی / ریسرچ 92/12/15 پنج شنبه
 76   92/12/16 جمعه
 77 سوچورینگ 92/12/17 شنبه
 78 سوچورینگ 92/12/18 یکشنبه
 79 لاپاروسکوپی پیشرفته زنان هیسترکتومی (II) 92/12/19 دوشنبه
 80 لاپاروسکوپی پیشرفته زنان هیسترکتومی (II) 92/12/20 سه شنبه
 81 لاپاروسکوپی پیشرفته جراحی عمومی 92/12/21 چهارشنبه
 82 لاپاروسکوپی پیشرفته جراحی عمومی 92/12/22 پنج شنبه
 83   92/12/23 جمعه
 84   92/12/24 شنبه
 85   92/12/25 یکشنبه
 86   92/12/26 دوشنبه
 87   92/12/27 سه شنبه
 88   92/12/28 چهارشنبه
89   92/12/29 پنج شنبه