دوره های گذشته

لیست دوره های برگزار شده سال 1391 :

عنوان دوره

تعداد دوره ها

تعداد  شرکت کنندگان

لاپاروسکوپی پایه ویژه جراحان عمومی و اساتید دانشگاه

2

18

لاپاروسکوپی زنان

1

7

لاپارو سکوپی پایه ویژه  پرستاران و پرسنل اتاق عمل

3

37

لاپاروسکوپی پیشرفته ویژه  پرستاران و پرسنل اتاق عمل

4

48

لاپا رو سکوپی ویژه دستیاران جراحی عمومی

1

36

آموزش سونوگرافی ویژه دستیاران جراحی

2

50

دوره آموزش ATLS  دستیاران جراحی

1

15

دوره آموزش لاپاروسکوپی ویژه جراحان اورولوژیست

1

9

لاپاروسکوپی پیشرفته ویژه گروه زنان سوچور

1

4

پیشرفته لاپاروسکوپی کولورکتال

1

4

آموزش سونو گرافی ویژه متخصصین زنان

4

62

آموزش سونو گرافی ویژه متخصصین اورولوژی

1

10

دوره آموزش فشرده Research  در پزشکی

3

97

PHTCدوره آموزش

8

186

همکاری در برگزاری کلاس PMP

1

59

دوره آموزش ATLS ویژه پرسنل اورژانس کل کشور

8

168

دوره آموزش جراحی کم تهاجمی قلب

1

25

دوره آموزش جراحی اندوسکوپی سینوس

1

7

دوره آموزش Skull base

1

11

سمپوزیوم جراحی کولون

1

30

دوره آموزش لاپاروسکوپی پیشرفته هرنی و کولورکتال

1

4

دوره آموزش لاپاروسکوپی ویژه متخصصین دامپزشکی

1

10

تریاژ

1

4

مجموع شرکت کنندگان و دوره ها

49

901

 

لیست دوره های برگزار شده سال 1392 :

 

عنوان دوره

تعداد دوره ها

تعداد  شرکت کنندگان

دوره های برگزار شده سال 1392

آموزش لاپاروسکوپی ویژه جراحان عراقی

1

7

آموزش لاپاروسکوپی رزیدنتی

1

8

لاپارو سکوپی پایه ویژه زنان

2

12

دوره آموزشی Research

2

43

دوره آموزشی تاکوسیل

1

10

لاپاروسکوپی پیشرفته چاقی

1

5

دوره لاپاروسکوپی اورولوژی

1

3

دوره آموزش لاپاروسکوپی پیشرفته زنان ( سوچورینگ )

1

6

دوره آموزش ATLS ویژه پرسنل اورژانس کل کشور

1

26

دوره آموزش PHTC ویژه پرسنل اورژانس کل کشور

1

26

لاپاروسکوپی پایه جراحی عمومی

1

7

دوره آموزشی نحوه برخورد با اورژانس های شایع

1

62

 

مجموع شرکت کنندگان و دوره ها

9

83