پایان نامه ها

تاریخ دفاع

ارائه دهنده

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

ردیف

13/10/88

آقای دکتر سامان شفیع زاده

آقای دکتر لبافی نژاد

بررسی اثرات شربت گیاهی آلوئه ورا علائم گوارشی بیماری ریفلاکس معدی در کارگران مبتلا به ریفلاکس معدی مراجعه کننده به درمانگاه طب کار بیمارستان حضرت رسول اکرم

1

17/12/88

خانم دکتر هاله چهره گشا

آقای دکتر عقیلی نژاد

مقایسه سطح استرس شغلی میان پرستاران بخشهای مختلف در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاییز 1388

2

19/12/88

خانم دکتر بهنوش باجلان

آقای دکتر عقیلی نژاد

تعیین سطح کیفی زندگی در کارگران خدماتی مبتلا به بیماریهای پوستی ناشی از کار مراجعه کننده به درمانگاه طب کار بیمارستان حضرت رسول اکرم

3

24/12/88

آقای دکترنیما بریجانی

آقای دکتر لبافی نزاد

بررسی ارتباط میان ساعات کار با رایانه و اختلالات خواب در کاربران رایانه در کارکنان مرکزآمار ایران در سال 1388

4

25/1/89

آقای دکتر پرهام هاشمی

آقای دکتر لبافی نژاد

بررسی میانگین متوسط حجم گلبولی در کارگران کارخانه های رنگ سازی در محدوده نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر در سال 1388

5

30/1/89

خانم دکترآزاده امیری

آقای دکتر عطارچی

بررسی میزان بازگشت به کار بعد از اولین سکته قلبی و عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم بین سالهای 1385- 1387

6

22/2/89

آقای دکتر سیامک شکاری

آقای دکتر محمدی

بررسی سطح کیفی زندگی در میان پرستاران بخشهای مختلف بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس پرسشنامه رضایت از زندگی همیلتون در دی ماه 1388

7

22/2/89

خانم دکتر سودابه علیزاده

آقای دکتر محمدی

بررسی الگوی حوادث ناشی از کار در کارگران معدن کار ایرانی که مورد حادثه شغلی واقع شده اند در فاصله سالهای 82تا88

8

15/4/89

آقای دکترضرغام صادقی

خانم دکتر غیاثوند

تعیین ارتباط سطح سرمی و عوارض وابسته به مواجهه با سرب در کارگران یک کارخانه باطری سازی در سالهای 1388- 1387  

9

6/9/89

خانم دکتر سمیرا گودرزی دهریزی

آقای دکتر عقیلی نژاد

بررسی فراوانی دردهای عضلانی اسکلتی در زنان خانه دار ساکن در منطقه 8 شهر تهران در سال  1389

10

9/12/89

خانم دکتر سعیده سالاری و خانم دکتر مریم هدایتی مشکله

آقای دکتر عطارچی

بررسی میزان حوادث رانندگی در رانندگان حرفه ای بین شهری در استان یزد در سال 1388 -1387 و بررسی ارتباط آن با عوامل همراه

11

9/12/89

خانم دکتر فرزانه یوسفی صدر

آقای دکتر غفاری

بررسی میزان شیوع اختلالات عضلانی گردن وشانه در کارخانه خودروسازی در سال 1388

12

14/12/89

خانم دکتر غزال نوروزی خیابانی

آقای دکتر عقیلی نژاد

بررسی میزان فراوانی استرس شغلی در کارکنان یک شرکت داروسازی در سال 1389

13

21/1/90

خانم دکتر مونا کمالی

آقای دکتر محمدی

بررسی تنش شغلی و عوامل موثربرآن در دانشجویان پزشکی

14

12/2/90

خانم دکتر آسیه بساق زاده

آقای دکتر لبافی نژاد

بررسی شیوع اضطراب در میان دانشجویان دختر مقاطع رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پردیس همت) در پاییز و زمستان 89

15

12/2/90

خانم دکترمریم  ملک

آقای دکتر عطارچی

بررسی میزان استرس شغلی و عوامل موثر برآن در دستیاران رشته های مختلف بیمارستان حضرت رسول اکرم

16

19/2/90

آقای دکتر کاوه موسوی کانی

آقای دکتر عقیلی نژاد

تعیین پایایی و روایی پرسشنامه های عمومی عضلانی اسکلتی نوردیک به زبان فارسی در کارگران سالم( بدون پرونده و سابقه پزشکی بیماریهای عضلانی اسکلتی)

17

27/2/90

آقای دکتر مهدی افراسیابی

آقای دکتر عطارچی

تعیین فراوانی شکایات تنفسی و اختلالات ریوی براساس تست اسپیرومتری در کارگران یک کارخانه لاستیک سازی در سال 1389

18

31/2/90

آقای دکتراحمد سلیمی

خانم دکتر غیاثوند

بررسی ارتباط سطح سرمی سرب خون با عوامل خطر بیماریهای قلبی- عروقی در کارگران کارخانه باطری سازی

19

11/4/90

خانم دکتر مریم دارنهال

آقای دکتر عطارچی

تعیین میزان بازگشت به کار در بیماران جراحی شده به دلیل کمردرد دربیمارستا ن حضرت رسول اکرم طی سالهای 1389 -1381 

20

12/6/90

خانم دکتر مریم شمس پور

آقای دکتر عقیلی نژاد

بررسی فراوانی و نوع اختلالات شخصیتی رانندگان تاکسی منطقه 2 تهران و ارتباط آن با متغیرهای فردی

21

14/6/90

خانم دکتر مینا موید نیا

آقای دکتر لبافی نژاد

بررسی فراوانی خصوصیات دموگرافیک بیماران دچار آسیبهای شغلی اندامها در مراجعه کنندگان به درمانگاه طب کار بیمارستان رسول اکرم در طی سالهای 1389-1387

22

22/6/90

خانم دکتر فرناز صفاخواه

آقای دکتر عطارچی

بررسی ارتباط نوبت کاری و مواجهه با سروصدا با فشارخون کارگران کارخانه لاستیک سازی در سال 1389

23

28/6/90

خانم دکتر بتول یزدانی

آقای دکتر عقیلی نژاد

مقایسه شدت اختلالات خواب در میان پرستاران بخش های مختلف بیمارستانهای تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس پرسشنامه های اپورت

24

6/7/90

آقای دکتر علیرضا مبصری

آقای دکتر غفاری

بررسی میزان شیوع کمردرد در کارگران خودروسازی و اثر  در بروزآنRPA

25

13/7/90

آقای دکتر رضا مغانی لنکرانی

آقای دکترغفاری

بررسی میزان شیوع مواجهات فیزیکی و رابطه آن با شیوع کمردرد در کارگران یکی از صنایع تولیدی تهران

26

10/11/90

خانم دکتر الهه کبیر

آقای دکتر عقیلی نژاد

بررسی میزان فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق در سال 1389

27

6/12/90

خانم دکتر فاطمه پیشگاه هادیان

آقای دکتر عطارچی

بررسی اثر مواجهه شغلی با حلالهای آلی برمیزان فشارخون در کارکنان زن یک کارخانه داروسازی در سال 1390

28

23/2/91

آقای دکتر بهروز عظیم زاده 

آقای دکتر لبافی نژاد

مقایسه اختلالات خواب در کارگران نوبت کار و غیر نوبتکار و شاغل در یکی از کارخانجات چاپ شهر تهران در سال 1389

29

24/2/91

آقای دکتر عامر محمد عبدالله

آقای دکتر عقیلی نژاد

بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و تاثیر استرس شغلی بر آن دردیپلمات های سفارتخانه های کشورهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران

30

30/3/91

خانم دکتر زهرا گلشنی

آقای دکتر لبافی نژاد

بررسی فراوانی اختلالات عصبی در کارگران مواجهه یافته با حلالهای آلی در یکی از موسسات انتشاراتی شهر تهران در سال 1390

31

23/5/91

خانم دکتر زینب دهقانی

آقای دکتر عقیلی نژاد

بررسی پارامترهای اسپیرومتری و یافته های رادیوگرافی قفسه سینه ناشی از آلودگی هوای شهر عسلویه در کارگران یک شرکت کشتی سازی

32

13/6/91

آقای دکتر حسین میرزا بابایی

آقای دکتر عقیلی نژاد

بررسی تاثیر عوامل شغلی بر میزان شیوع کمردرد پرستاران

33

12/7/91

خانم دکتر فاطمه امینی

آقای دکتر عقیلی نژاد

بررسی و مقایسه علائم تنفسی و نتایج اسپیرومتری و رادیو گرافی بین کارگران مواحهه یافته و سایر کارکنان کارخانه سیمان در سال 1390

34

29/7/91

 

 

خانم دکتر فرشته ستار قراباغی

آقای دکتر لبافی نژاد

بررسی شیوع افت شنوایی ناشی از سروصدا در رانندگان حرفه ای وسایل نقلیه سنگین در غرب

35

29/9/91

خانم دکتر معصومه قادری یکتا

آقای دکتر غفاری

بررسی رابطه کمردردهای شغلی و مصرف سیگار در بین کارگران صنعتی کشور

36

6/3/92

خانم دکتر نعیمه قدیمی

آقای دکتر عقیلی نژاد

بررسی فراوانی اختلالات عضلانی در میان پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهرستان اردبیل در سال 1389

37

17/7/92

خانم دکتر آناهیتا الهی

آقای دکتر عقیلی نژاد

برسی میزان شیوع درماتیت شغلی و عوامل خطرساز مرتبط با آن در آرایشگران شهر تهران در سال 1390

38

7/12/91

آقای دکتر محمد حسن نصیری کاشانی

آقای دکتر غفاری

تعیین سیر بیماری درماتیت تماسی آلرژیک و بررسی احتمال ارتباط با شغل در بین افراد ارجاع شده......

39

9/10/92

آقای دکتر امیر بابا

آقای دکتر لبافی نژاد

بررسی فراوانی فاکتورهای خطرموثر بر بیماری های قلبی و عروقی در رانندگان وسایل نقلیه سنگین در شهر تهران

40

24/2/93

خانم دکتر هانیه نعیمی

آقای دکتر عقیلی نژاد

بررسی حوادث مرتبط با شغل منجر به فوت کارگران صنایع معدنی ایران در سالهای 89-1382

41

 

پیوندها
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2507
 بازدید امروز : 2
 کل بازدید : 43023