سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
صفحه اصلي > انتصابات دانشگاه  
انتصابات دانشگاه


مهندس محمد علی جوانشیر به عنوان مدیر گروه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب مهندس محمد علی جوانشیر به عنوان مدیر گروه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی دانشگاه
 ١٤:٣١ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد مراد فرج اللهی به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر محمد مراد فرج اللهی به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه
 ١٤:٢٦ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر احمد کاظمی به عنوان مدیر گروه هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر احمد کاظمی به عنوان مدیر گروه هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دانشگاه
 ١٤:١٦ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد کمالی به عنوان مدیر گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر محمد کمالی به عنوان مدیر گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه
 ١٣:٥٩ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر اکرم پوربخت به عنوان مدیر گروه شنوایی شناسی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر اکرم پوربخت به عنوان مدیر گروه شنوایی شناسی دانشگاه
 ١٣:٥٢ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر علی نشاسته ریز به عنوان سرپرست مدیریت گروه علوم پرتوی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر علی نشاسته ریز به عنوان سرپرست مدیریت گروه علوم پرتوی دانشگاه
 ١٥:٢٤ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر فریده باستانی به عنوان مدیر گروه پرستاری سالمندی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر فریده باستانی به عنوان مدیر گروه پرستاری سالمندی دانشگاه
 ١٥:١٢ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر افسون حسنی مهربان به عنوان مدیر گروه کار درمانی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر افسون حسنی مهربان به عنوان مدیر گروه کاردرمانی دانشگاه
 ١٥:٠٩ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر زهرا جعفری به عنوان مدیر گروه علوم پایه توانبخشی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر زهرا جعفری به عنوان مدیر گروه علوم پایه توانبخشی دانشگاه
 ١٥:٠٧ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
جناب آقاي شهنام صدیق معروفی به عنوان مدیر گروه هوشبری دانشگاه منصوب گردید
انتصاب جناب آقاي شهنام صدیق معروفی به عنوان مدیر گروه هوشبری دانشگاه
 ١٥:٠٤ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد جواد غروی به عنوان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر محمد جواد غروی به عنوان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه
 ١٥:٠٠ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرکار خانم صدیقه حنانی به عنوان مدیر گروه اتاق عمل دانشگاه منصوب گردید
انتصاب خانم صدیقه حنانی به عنوان مدیر گروه اتاق عمل دانشگاه
 ١٤:٤٧ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد شعبانی به عنوان مدیر گروه بیوشیمی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر محمد شعبانی به عنوان مدیر گروه بیوشیمی دانشگاه
 ١٤:٣٥ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مسعود ناصری پور به عنوان سرپرست مدیریت گروه ژنتیک دانشگاه منصوب گردید
انتصاب مسعود ناصری پور به عنوان سرپرست مدیریت گروه ژنتیک دانشگاه
 ١٤:٢٨ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر علیرضا نیکوفر به عنوان مدیر گروه رادیوتراپی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر علیرضا نیکوفر به عنوان مدیر گروه رادیوتراپی دانشگاه
 ١٥:١٣ - شنبه ١ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مریم کشاورز به عنوان مدیر گروه مامایی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب مریم کشاورز به عنوان مدیر گروه مامایی دانشگاه
 ١٥:٠٠ - شنبه ١ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مژگان عسگری به عنوان مدیر گروه پاتولوژی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر مژگان عسگری به عنوان مدیر گروه پاتولوژی دانشگاه
 ١٤:٥٢ - شنبه ١ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر مصطفي ده مرده‌اي بعنوان سرپرست مركز آموزشي درماني شهيد مطهري
دکتر مصطفي ده مرده‌اي بعنوان سرپرست مركز آموزشي درماني شهيد مطهري منصوب شد.
 ١٢:٠٩ - چهارشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر علی مجید پور به عنوان مدیر گروه بیماریهای عفونی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر علی مجید پور به عنوان مدیر گروه بیماریهای عفونی دانشگاه
 ١٧:٤٨ - سه شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر عباس زمانیان به عنوان مدیر گروه پوست دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر عباس زمانیان به عنوان مدیر گروه پوست دانشگاه
 ١٧:٤٣ - سه شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>