دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > دانشگاه > درباره دانشگاه 
درباره دانشگاه
تاريخچه:

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران براي اولين بار با عنوان مركز پزشكي بين المللي ايران در مرداد ماه سال 1352 تشكيل شد برنامه ريزي اوليه در مورد نحوه كار مركز اواسط سال 1353 آغاز و اولين واحد مركز پزشكي، كتابخانه مركز بود كه فعاليت خود را شروع ودر مدت كمتر از دو سال با جمع آوري چندين هزار مجله علمي وكتابهاي مختلف در شاخه هاي علوم پزشكي و ارتباط مستقيم از طريق ماهواره با مركز اطلاعات پزشكي آمريكا در رديف مراكز مهم اطلاعات پزشكي در سطح بين المللي قرار گرفت.
اين مركز متعاقبا" توسط سازمان بهداشت جهاني به عنوان كتابخانه و مركز اطلاعات منطقه وسيع مديترانه شرقي تعيين گرديد همچنين براساس تصميمات كميسيون منتخب يك صدو سومين نشست شوراي گسترش آموزش عالي مورخ 5/6/54، مركز پزشكي (بين المللي) ايران مجاز به تاسيس دانشكده پزشكي و دانشكده علوم پزشكي  در رشته هاي مختلف علوم پايه پزشكي و دانشكده پرستاري در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و دانشكده علوم پيرا پزشكي و مديريت موسسات پزشكي و بهداشتي گرديد .
در سال 1355 همزمان با آغاز همكاري دانشگاههاي هاروارد،كلمبيا وكرنل، عملا" برنامه ريزي هاي آموزشي و فعاليتهاي عمراني،تعيين فضاها،تامين تجهيزات و نيروهاي انساني لازم صورت گرفت مركز پزشكي ايران در سال1354 فعاليتهاي باليني و درماني را، با تنها بيمارستان وابسته به نام كلينك ايرانشهر (بيمارستان شهيد دكتر رهمنون ) آغاز و پس از تشكيل دانشكده هاي پرستاري و پيراپزشكي، براي تاسيس مقاطع تحصيلي كارشناسي وكارشناسي ارشد پرستاري و نيز سه رشته بانك خون،راديولوژي و آزمايشگاه در سطح كارشناسي اقدام نمود.
در سال 1356 دانشكده پزشكي تاسيس گرديد كه يكي از بهترين واحد هاي درماني ايران در زمان خود به شمار مي رفت .
پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي  ونيز انقلاب فرهنگي فعاليتهاي مركز پزشكي ايران در طول سالهاي 63-1361 به طور محدود تداوم ونهايتا" با سپري شدن دوره كوتاه فترت و تصويب تاسيس دانشگاههاي علوم پزشكي تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال1365، از ادغام چند دانشكده وموسسه آموزش عالي در مراكز پزشكي رسما" تحت عنوان دانشگاه علوم پزشكي ايران فعاليت خود را ادامه داد و از بدو تاسيس دانشگاه در كوتاه مدت پله هاي توسعه وگسترش كمي وكيفي و سير تكامل را به سرعت طي كرده و باتكميل كادر علمي، امكانات وتجهيزات آموزشي و كمك آموزشي اينك داراي حدود 6000 دانشجو مي باشدكه در رشته هاي مختلف علوم پزشكي و پيراپزشكي در شش دانشكده پزشكي، پرستاري ومامائي، پيراپزشكي، بهداشت، علوم توانبخشي، مديريت و اطلاع رساني پزشكي وانستيتو روانپزشكي تهران (بطور پراكنده در سطح شهر تهران )به تحصيل اشتغال داشته و داراي بيش از 750 عضو هيات علمي مي باشد .
امروزه اين دانشگاه به عنوان يكي از بزرگترين سازمانهاي علمي، فرهنگي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني در جمهوري اسلامي ايران مطرح مي باشد و در جهت ارتقاء دانش پزشكي در سطح جامعه و تربيت كادر درماني متخصص و جامعه نگر در كشور اسلامي ايران عزيز فعاليت دارد.

اهداف و وظايف اساسي دانشگاه

1 - اهداف:
•    تعليم نيروهاي مستعد جهت تامين نيروهاي متخصص در كشور
•    توسعه و ايجاد امكانات پژوهشي در  جهت رشد توان علمي در زمينه مسائل بهداشتي و درمان
•    توسعه امكانات بهداشتي  و درماني در تمامي سطوح جامعه با استفاده از امكانات موجود

2 - وظايف كلي:
•    آموزش دانشجويان در رشته هاي مختلف علوم پزشكي و پيراپزشكي
•    ارائه خدمات درماني و بهداشتي
•    ترجمه و تاليف كتب و نشريات در زمينه هاي مختلف علوم پزشكي
•    تشكيل سمينارها و كنفراس هاي آموزشي
•    ايجاد روابط دانشگاههاي داخل و خارج از كشور از طريق قرار دادهاي فرهنگي و دانشگاهي
•    انجام پژوهش هاي علمي و باليني در زمينه هاي مختلف علوم پزشكي و پيراپزشكي
 رياست دانشگاه
بر اساس تشكيلات سازماني،مصوب مجلس شوراي اسلامي،شوراي عالي انقلاب فرهنگي ووزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي،كليه امور دانشگاه توسط رئيس دانشگاه با همكاري معاونان ذيربط اداره مي شود.
رئيس دانشگاه، به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان آموزش پزشكي وتصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتصاب مي گرددومحور اصلي اتخاذ تصميمات و عملكرد دانشگاه، بر طبق ضوابط ومقررات مربوطه مي باشد.

وظايف واختيارات رياست دانشگاه


تعيين سياست كلي وخط مشي اجرائي دانشگاه در غالب سياستهاي آموزشي و پژوهشي.
رهبري فعاليتهاي آموزشي واداري .
نظارت در تهيه بودجه دانشگاه وپيشنهاد آن به هيات امناي دانشگاه.
اعمال نظارت بر فعاليتهاي مختلف دانشگاه وايجاد هماهنگي بين آنها.
ارائه گزارش ساليانه عملكرد دانشگاه به هيات امناي دانشگاه.
نصب وعزل اعضاي هيات رئيسه دانشگاه،رؤساي دانشكده ها،مديران گروه هاي آموزشي ومسؤلان واحدهاي ذيربط.
اجراي مصوبات وآئين نامه هاوبخشنامه هاو دستورالعملهاي تعيين شده از طرف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي.
ارائه پيشنهاد تاسيس،توسعه وانحلال برخي از واحدهاي ذيربط دانشگاه.
ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير مراكز آموزشي وپژوهشي داخلي و خارجي.
نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع دادگستري ومراجع ذيربط.
ارائه پيشنهاد حقوقي دانشگاه نزد مراجع دادگستري ومراجع ذيربط.
نظارت بر امور انضباطي اعضاي هيات علمي، دانشجويان و كاركنان دانشگاه برابر ضوابط ومقررات.

فایل ضمیمه، چارت پیشنهادی دانشگاه می باشد و در دست بررسی است.
   دانلود : chart.pdf           حجم فایل 209 KB